Giovanni LA VIA : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itālija)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Itālija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Budžeta komiteja
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta komiteja
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Budžeta komiteja
 • 16-09-2009 / 12-06-2013 : Delegācija attiecībām ar Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni un Kosovu
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 882/2004 un Regulu (EK) Nr. 396/2005, Direktīvu 2009/128/EK un Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK  
- BUDG_AD(2013)519778 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu (ES) Nr. […][RD] attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Regulas (ES) Nr. […][DP], (ES) Nr. […][HZ] un (ES) Nr. […][sCMO] attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā  
- BUDG_AD(2013)514595 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšanu attiecībā uz 2013. kalendāro gadu  
- BUDG_AD(2013)508265 -  
-
BUDG 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Marokas Karalistes protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē  
- BUDG_AD(2013)519789 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Gabonas Republikas protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē  
- BUDG_AD(2013)516780 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē  
- BUDG_AD(2013)510671 -  
-
BUDG 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija