Petru Constantin LUHAN

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumānija)

Loceklis

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Īslandes Apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Reģionālās attīstības komiteja

Aizstājējs

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

642

Ražojumu tirgus uzraudzība (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Darbaspēka izlases veida apsekojums (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Eiropas Jūras drošības aģentūra un reaģēšana uz piesārņojumu (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Noguldījumu garantiju sistēmas (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Alternatīvo degvielu infrastruktūra (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

12

ATZINUMS par e-veselības rīcības plānu 2012.–2020. gadam — inovatīva veselības aprūpe 21. gadsimtam

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

ATZINUMS par ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošanu

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

ATZINUMS par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

ATZINUMS par migrantu integrāciju, tās ietekmi uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

ATZINUMS par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

ATZINUMS par Eiropas pievilcību investīcijām

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Rezolūcijas priekšlikumi

5

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Donavas reģionam paredzētās ES stratēģijas īstenošanu

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Rezolūcijas priekšlikums par Donavas reģionam paredzētās ES stratēģijas īstenošanu

14-02-2011 B7-0131/2011

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam

18-01-2010 B7-0036/2010

Rezolūcijas priekšlikums par meža ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā

14-09-2009 B7-0039/2009

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Zaudējis spēku

Detalizēti

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 230 - 10-12-2013

Rakstiska deklarācija par cīņu ar multiplo sklerozi Eiropā

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Pieņemts

Detalizēti

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Sākuma datums : 09-05-2012
Zaudē spēku : 13-09-2012
Pieņemts (datums) : 13-09-2012
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2012)0357
Parakstītāju skaits : 408 - 13-09-2012

Savienības aktu priekšlikumi

1

Savienības akta priekšlikums par brīvprātīgiem marķēšanas noteikumiem attiecībā uz informāciju par pārtikas piemērotību veģetāriešiem vai vegāniem

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamentārie jautājumi

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisija

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komisija

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komisija

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komisija

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komisija

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komisija

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komisija

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)