• Cristian Dan   PREDA  

Cristian Dan PREDA : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
ATZINUMS par stāvokli Ungārijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūciju)  
- AFCO_AD(2018)615423 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada  
- AFET_AD(2018)610546 -  
-
AFET 
ATZINUMS par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu  
- AFCO_AD(2017)609360 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES  
- AFET_AD(2017)597548 -  
-
AFET 
ATZINUMS par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā  
- PETI_AD(2017)597698 -  
-
PETI 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- AFET_AD(2017)594060 -  
-
AFET 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests  
- AFET_AD(2017)594061 -  
-
AFET 
ATZINUMS par 2014. gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti  
- AFCO_AD(2016)571437 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti  
- AFCO_AD(2015)549117 -  
-
AFCO