Cristian Dan PREDA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Mișcarea Populară (Rumānija)
 • 23-03-2015 / 30-01-2019 : Independent (Rumānija)
 • 31-01-2019 / 01-07-2019 : Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (Rumānija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 07-12-2015 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu — tirdzniecības aspekti  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
ATZINUMS par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Grozījumi Parlamenta Reglamentā (A8-0462/2018 - Richard Corbett) RO  
 

Am fost împotriva utilizării votului secret pentru amendamentul 20 privind Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență. În special pentru chestiuni atât de importante precum transparența, este normal ca pozițiile deputaților europeni să fie cunoscute. Sunt totodată în favoarea unei declarații detaliate asupra felului în care deputații europeni utilizează fondurile din indemnizația pentru cheltuieli generale. Fiind vorba despre bani publici, este firesc ca cetățenii europeni să fie informați cum sunt folosiți.

ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) FR  
 

J’ai voté contre l’accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba car les amendements sur la situation des droits de l’homme dans le pays ont été largement marginalisés. Le texte final n’est pas satisfaisant et il ne reflète pas la réalité de la répression persistante à Cuba. Le régime continue d’attenter à la liberté d’expression, de religion et de réunion, d’emprisonner les journalistes indépendants, les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme. Il faut que Cuba engage des réformes démocratiques concrètes en conformité avec le respect de l’état de droit et des libertés fondamentales pour devenir un partenaire crédible de l’Union européenne.

ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) FR  
 

J’ai voté contre l’accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba car les amendements sur la situation des droits de l’homme dans le pays ont été largement marginalisés. Le texte final n’est pas satisfaisant et il ne reflète pas la réalité de la répression persistante à Cuba. Le régime continue d’attenter à la liberté d’expression, de religion et de réunion, d’emprisonner les journalistes indépendants, les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme. Il faut que Cuba engage des réformes démocratiques concrètes en conformité avec le respect de l’état de droit et des libertés fondamentales pour devenir un partenaire crédible de l’Union européenne.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par reliģijas brīvības veicināšanu Pakistānā un nosodījumu par Asia Bibi aizturēšanu  
- P8_DCL(2016)0055 - Zaudējis spēku  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Sākuma datums : 25-05-2016
Zaudē spēku : 25-08-2016
Parakstītāju skaits : 282 - 25-08-2016
Rakstiska deklarācija par orgānu ieguves izbeigšanu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā  
- P8_DCL(2016)0048 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Pieņemts (datums) : 27-07-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Parakstītāju skaits : 414 - 27-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija