Alain CADEC : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Priekšsēdētājs 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Zivsaimniecības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Zivsaimniecības komiteja
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- PECH_AD(2019)628713 -  
-
PECH 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- PECH_AD(2018)623684 -  
-
PECH 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras  
- PECH_AD(2018)613408 -  
-
PECH 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- PECH_AD(2016)582079 -  
-
PECH 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Vīzu kodekss (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) FR  
 

J’ai voté aujourd’hui pour le nouveau code des visas qui facilitera l'obtention d'un visa pour les voyageurs légitimes en Europe. Le nombre de demandes de visas a augmenté de 50% ces dernières années, passant de 10,2 millions en 2009 à 15,2 millions en 2016. Une régulation stricte et harmonisée des visas au niveau européen s’impose. La politique des visas sera désormais directement liée à la politique migratoire. L’octroi de visas est en effet conditionné à l’état de la coopération des pays tiers en matière de réadmission des migrants irréguliers. La réciprocité est impérative ! Parmi les autres changements apportés se trouve l’augmentation des frais des visas de 60 à 80 euros avec une exemption pour les étudiants et les chercheurs. De même, les artistes reconnus et les sportifs de haut niveau bénéficieront facilement de visas à entrées multiples. J’ai ainsi voté pour ce rapport qui allie simplification et sécurité.

Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) FR  
 

Ce texte constitue une transposition de recommandations internationales de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). Cette organisation régionale est responsable de la gestion des pêches dans le Nord-Ouest de l’Atlantique. Ces recommandations concernent différents types de mesures de conservation et de gestion comme des limitations de captures, des fermetures de pêche, des transferts de quotas, etc. Des recommandations d’une autre organisation internationale, la CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés en Atlantique), ont été ajoutées à la proposition initiale. Ces recommandations concernent une hausse des possibilités de pêche pour le thon rouge en Méditerranée principalement pour la pêche artisanale. Le thon rouge en Méditerranée fait l’objet de quotas compte tenu de l’état déplorable des stocks. Une hausse des quotas est donc une belle récompense des efforts accomplis par les pêcheurs de la région. J’ai voté en faveur de ce texte.

Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

La lutte contre le terrorisme se joue sur tous les fronts. Internet est devenu une plateforme que certains utilisent comme un véritable outil de propagande terroriste. Il est impératif de réglementer internet afin de lutter contre la propagation des contenus terroristes en ligne!
Le texte adopté par le Parlement n’est malheureusement pas à la hauteur de ses ambitions. La gauche s’est montrée irresponsable et a vidé le texte de sa substance en rejetant certaines dispositions liées à l’obligation pour les entreprises de supprimer dans un délai d'une heure les contenus terroristes signalés par les autorités compétentes. De même, la gauche a fait barrage à la création d’une obligation de surveillance des contenus à charge des entreprises opérant sur internet. Une telle dilution du texte ne permettra pas de garantir la sécurité du territoire européen et de nos citoyens. J’ai donc décidé de voté contre ce texte qui ne répond pas aux objectifs que nous avions défendus sur un domaine d'une telle importance.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par peldošo atkritumu plankumu starptautisku kartēšanu  
- P8_DCL(2016)0093 - Zaudējis spēku  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 86 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par e-veselību  
- P8_DCL(2015)0012 - Zaudējis spēku  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 68 - 07-07-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija