Salvatore CARONNA

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partito Democratico (Itālija)

Loceklis

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19.01.2012 / 14.04.2013 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 06.02.2013 / 23.10.2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos
 • 15.04.2013 / 30.06.2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājējs

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 19.01.2012 / 09.04.2013 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 15.04.2013 / 30.06.2014 : Reģionālās attīstības komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

32

Eiropas Prokuratūra (debates)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(15)

Stāvoklis pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads) (debates)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.10)

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (debates)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(12)

Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(6.17)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

1

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

5

ATZINUMS par sociāliem mājokļiem Eiropas Savienībā

REGI
21-03-2013 REGI_AD(2013)504250

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

AGRI
22-06-2012 AGRI_AD(2012)483804

ATZINUMS par Eiropu, tūristu apmeklētāko vietu pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes

REGI
10-03-2011 REGI_AD(2011)454749

ATZINUMS attiecībā uz ziņojumu par Komisijas Zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā

AGRI
24-02-2010 AGRI_AD(2010)430962

ATZINUMS par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus”

REGI
01-02-2010 REGI_AD(2010)430658

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par atbalstu kultūrai un radošajām nozarēm, izmantojot šo nozaru potenciālu ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā

REGI
04-06-2013 REGI_AD(2013)508179

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”

REGI
04-10-2012 REGI_AD(2012)492563

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”

AGRI
12-07-2012 AGRI_AD(2012)489455

ATZINUMS par reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotni Eiropas Savienībā

REGI
06-02-2012 REGI_AD(2012)478364

ATZINUMS par ilgtspējīgu nākotni transportam

REGI
24-02-2010 REGI_AD(2010)430980

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (2011)

REGI
05-11-2009 REGI_AD(2009)430326

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par pārtikas atkritumiem

06-06-2011 P7_DCL(2011)0028 Zaudējis spēku

Detalizēti

Paolo DE CASTRO , Salvatore CARONNA , Michel DANTIN , Martin HÄUSLING , Justas Vincas PALECKIS

Sākuma datums : 06-06-2011
Zaudē spēku : 06-10-2011
Parakstītāju skaits : 139 - 06-10-2011

Parlamentārie jautājumi

37

  Presumed infringement by Italy of EU legislation on mediation

06-03-2014 P-002668/2014 Komisija

Plūdi un ekstremāli laika apstākļi Eiropā

19-02-2014 O-000040/2014 Komisija

  Suspected relocation of Electrolux

04-11-2013 P-012412/2013 Komisija

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komisija

  European Year against Food Waste

04-06-2013 P-006319/2013 Komisija

  Funding cut for 'Giulio Natta' research and development centre in Ferrara

14-02-2013 E-001618/2013 Komisija

  Country-Of-Origin Labelling

05-12-2012 E-011111/2012 Komisija

  VP/HR - Human rights in the Democratic Republic of the Congo

08-10-2012 E-008998/2012 Komisija

  Earthquake in Emilia-Romagna: European Union Solidarity Fund

18-06-2012 E-006011/2012 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija