Britta REIMERS
 • Britta
  REIMERS
 • Vācija
 • Dzimšanas gads: 1971. gada 27. jūlijs, Itzehoe

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Vācija)

Locekle

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16.07.2009 / 11.09.2011 : Zivsaimniecības komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājēja

 • 16.09.2009 / 26.01.2012 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Īslandes Apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 28.07.2011 / 18.01.2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

70

Medus (debates)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Medus (debates) (2)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(9.11)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

9

ZIŅOJUMS par Eiropas dārzkopības nozares nākotni — izaugsmes stratēģijas

AGRI
27-01-2014 A7-0048/2014

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, Regulas (ES) Nr. 1151/2012, Nr. […]/2013 un Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula)

AGRI
23-01-2014 AGRI_AD(2014)514762

ATZINUMS par Parlamenta nostāju attiecībā uz Padomes grozīto 2012. gada budžeta projektu — visas iedaļas

PECH
07-09-2011 PECH_AD(2011)462610

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

ENVI
28-01-2014 ENVI_AD(2014)521552

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)486102

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

AGRI
18-09-2012 AGRI_AD(2012)491296

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

AGRI
22-06-2012 AGRI_AD(2012)483804

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizēto vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

AGRI
29-03-2012 AGRI_AD(2012)480561

ATZINUMS par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

PECH
08-04-2010 PECH_AD(2010)438457

Rezolūcijas priekšlikumi

5

Rezolūcijas priekšlikums par nepilnībām pārtikas apgādes ķēdē (2011/2904(RSP)

16-01-2012 B7-0008/2012

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par pārtikas cenu pieaugumu

14-02-2011 RC-B7-0114/2011

Rezolūcijas priekšlikums par pārtikas cenu pieaugumu

09-02-2011 B7-0116/2011

Rezolūcijas priekšlikums par krīzi piensaimniecības nozarē

14-09-2009 B7-0056/2009

Parlamentārie jautājumi

40

  Rules on open-air runs for laying hens under Regulation (EC) No 589/2008

01-04-2014 E-004032/2014 Komisija

  Public health standards for nutmeg under Regulation (EC) No 1881/2006

13-02-2014 E-001554/2014 Komisija

  Düffel LIFE+ Project

10-12-2013 E-014001/2013 Komisija

  EAFRD (LEADER) funding for mobile cider presses

05-12-2013 E-013781/2013 Komisija

  Growing population of wild geese

14-11-2013 E-012965/2013 Komisija

  GMO authorisation

19-09-2013 E-010726/2013 Komisija

  Technical definition of low-level presence of genetically modified material in seeds and foods

15-07-2013 E-008694/2013 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)