Philippe JUVIN : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Irānu
  • 19-01-2017 / 19-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

Le présent rapport, en faveur duquel je me suis prononcé, porte sur la conclusion d’un protocole à l’accord entre l’UE et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, en ce qui concerne notamment l’accès au système «Eurodac».

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

Le présent rapport, en faveur duquel je me suis prononcé, porte sur le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définit ses règles de participation et de diffusion. «Horizon Europe» inclut de nombreux changements dont un accès plus rapide et facile au financement de l’UE. En outre, 35 % du budget seront affectés à des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Grâce au Groupe PPE, le cancer pédiatrique est pour la première fois explicitement mentionné comme priorité de recherche.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

Le présent rapport, en faveur duquel je me suis prononcé, porte sur le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définit ses règles de participation et de diffusion. «Horizon Europe» inclut de nombreux changements dont un accès plus rapide et facile au financement de l’UE. En outre, 35 % du budget seront affectés à des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Grâce au groupe PPE, le cancer pédiatrique est pour la première fois explicitement mentionné comme priorité de recherche.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija