Paulo RANGEL : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugāle)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Juridiskā komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Juridiskā komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2013. gada izaugsmes pētījums  
- AFCO_AD(2013)501915 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku  
- AFCO_AD(2012)500374 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai — 2012. gada prioritāšu īstenošana  
- AFCO_AD(2012)494649 -  
-
AFCO 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES tiesību aktu atbilstību un subsidiaritāti un proporcionalitāti — 19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads  
- AFCO_AD(2013)514776 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku  
- AFCO_AD(2012)498084 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par Administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā  
- AFCO_AD(2012)489365 -  
-
AFCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti