Takis HADJIGEORGIOU : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Kipra)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
 • 24-01-2017 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ES stratēģiju attiecībā uz sašķidrinātu dabasgāzi un gāzes uzglabāšanu  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Īsas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas īsas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 130.a pants, III pielikums

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs EL  
 

Υποστηρίξαμε και εγκρίναμε το χρονοδιάγραμμα για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά. Αποτελεί πάγια τακτική του Κοινοβουλίου η έγκαιρη έγκριση των χρονοδιαγραμμάτων για την επόμενη χρονιά.

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (A8-0053/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη, όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (A8-0048/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων, αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Zaudējis spēku  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 29 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par pasākumiem homofobijas, transfobijas un bifobijas apkarošanai Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0100 - Zaudējis spēku  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 51 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par „zivju karu“ un zvejnieku drošību  
- P8_DCL(2016)0092 - Zaudējis spēku  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 38 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija