Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Finanšu līdzrīkotāja
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1978. gada 9. oktobris, Stroud

Uzstāšanās plenārsēdēs

28

Ugunsdrošība ēkās (debates)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (debates)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (debates) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Iepriekšēja vienošanās saistībā ar spēļu rezultātiem

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Transatlantiskās datu plūsmas (debates)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

18

ZIŅOJUMS par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

ZIŅOJUMS par sarunu pilnvarām attiecībā uz ES tirdzniecības sarunām ar Austrāliju

INTA
23-10-2017 A8-0311/2017

ZIŅOJUMS par integrētu pieeju politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

ZIŅOJUMS par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

ZIŅOJUMS par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

ATZINUMS par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

24

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

ATZINUMS par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

ATZINUMS par ziņojumu par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

ATZINUMS par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

ATZINUMS par Eiropas aizsardzības savienību

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

ATZINUMS par ĀKK un ES turpmākajām attiecībām pēc 2020. gada

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Rezolūcijas priekšlikumi

6

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Rezolūcijas priekšlikums par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu

10-05-2016 B8-0611/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Rezolūcijas priekšlikums par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā

04-03-2015 B8-0219/2015

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par patērētāju aizsardzības uzlabošanu saistībā ar platjoslas pieslēguma reklamētā un faktiskā ātruma atšķirībām

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Zaudējis spēku

Detalizēti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 109 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par trešo personu īpašumtiesību uz spēlētājiem aizliegumu Eiropas sportā

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Zaudējis spēku

Detalizēti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Sākuma datums : 11-11-2015
Zaudē spēku : 11-02-2016
Parakstītāju skaits : 95 - 12-02-2016

Rakstiska deklarācija par cīņu pret krūts vēzi Eiropas Savienībā

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Sākuma datums : 27-04-2015
Zaudē spēku : 27-07-2015
Pieņemts (datums) : 27-07-2015
Parakstītāju saraksts publicēts 07-09-2015 protokola 02 pielikumā
Parakstītāju skaits : 394 - 28-07-2015

Parlamentārie jautājumi

44

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komisija

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komisija

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisija

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisija

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisija

ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisija

ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

1

 

Savienības režīma izveide divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels