Maurice PONGA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Attīstības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu  
- DEVE_AD(2016)582414 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku  
- DEVE_AD(2015)544352 -  
-
DEVE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
ATZINUMS par Padomes lēmuma projektu par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses  
- DEVE_AD(2018)628428 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par EK un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšanu  
- DEVE_AD(2018)615505 -  
-
DEVE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) FR  
 

Cette résolution porte sur la politique de cohésion post-2020, c’est à dire l’avenir des fonds structurels dont bénéficient nos territoires.
Alors que la Commission doit publier ses propositions législatives dans les prochains mois, ce rapport délivre plusieurs messages.
Il s'agit notamment de défendre une politique de cohésion pour tous les régions européennes, de maintenir un traitement spécifique pour les Régions ultrapériphériques ainsi que de simplifier de manière profonde des procédures.
Ceci étant, je regrette que les groupes de gauche aient souhaité revenir sur le compromis équilibré trouvé en commission parlementaire concernant le lien entre la politique de cohésion et la gouvernance économique. Prendre une position définitive sur la question complexe de la « conditionnalité macroéconomique » est prématuré alors que la Commission doit publier dans les prochaines semaines le 7e rapport sur la cohésion qui comprendra un bilan de l’application de cette disposition. L’amendement porté par l’extrême-gauche et une partie des socialistes ayant été adopté, j’ai décidé de m’abstenir sur le vote final.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija