Gabriel MATO : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spānija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 28-11-2016 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja
 • 16-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 23-11-2016 / 27-11-2016 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 23-11-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Zivsaimniecības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 11-07-2016 : Lūgumrakstu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
 • 23-09-2014 / 13-06-2017 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-06-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)  
- PECH_AD(2019)629523 -  
-
PECH 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) ES  
 

Manifiesto mi posición favorable al Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo y Eurodac.
Desde 2006, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a Eurodac para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín también cubre la aplicación de los aspectos de Eurodac relacionados con dicho Convenio. Sin embargo, el acceso de los servicios de seguridad no ha sido regulado hasta ahora por dicho Acuerdo.
Este Protocolo permitiría a los servicios de seguridad de Dinamarca solicitar una comparación de los datos dactiloscópicos con los datos introducidos por otros Estados participantes y almacenados en la base de datos Eurodac cuando traten de determinar la identidad u obtener más información sobre una persona sospechosa de haber cometido un delito de terrorismo o un delito grave, o sobre una víctima.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) ES  
 

Mi voto es favorable a la propuesta que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y al establecimiento de sus normas de participación y difusión. El proyecto «Horizonte Europa» aspira a reforzar los fundamentos científicos y tecnológicos de la Unión, promover su competitividad y capacitar a Europa para asumir un papel de liderazgo a la hora de encarar los desafíos del siglo XXI.
Además, reviste un gran interés, en vista del papel que puede desempeñar en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque es importante garantizar que esté abierto a los agentes de los países en desarrollo, por lo que respecta tanto a la participación en los proyectos y actividades como al acceso a los resultados de los proyectos.
En materia presupuestaria, acojo favorablemente el aumento de los recursos para la investigación y la innovación en comparación con el actual Programa Marco, porque cada euro invertido en los programas marco puede generar un rendimiento de once euros a lo largo de un periodo de veinticinco años, según las estimaciones de la Comisión.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) ES  
 

Mi voto es favorable a la propuesta que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y al establecimiento de sus normas de participación y difusión. El proyecto «Horizonte Europa» aspira a reforzar los fundamentos científicos y tecnológicos de la Unión, promover su competitividad y capacitar a Europa para asumir un papel de liderazgo a la hora de encarar los desafíos del siglo XXI.
También es fundamental garantizar que se tengan en cuenta las prioridades y los compromisos de la política exterior y de desarrollo de la Unión, en particular, en relación con el cambio climático, la biodiversidad y la eficiencia energética y en el uso de los recursos.
En materia presupuestaria, acojo favorablemente el aumento de los recursos para la investigación y la innovación en comparación con el actual Programa Marco, porque cada euro invertido en los programas marco puede generar un rendimiento de once euros a lo largo de un periodo de veinticinco años, según las estimaciones de la Comisión.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas Augļu dienas noteikšanu  
- P8_DCL(2016)0130 - Zaudējis spēku  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 132 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par nepieciešamību steidzami celt intervences cenas, lai apturētu krīzi piena nozarē  
- P8_DCL(2016)0069 - Zaudējis spēku  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 58 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija