• Julie   GIRLING  

Julie GIRLING : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2018)612232 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- ENVI_AD(2018)612233 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2018)612234 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2018)612235 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2018)612236 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2018)612237 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)  
- AGRI_AD(2017)604833 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu  
- ENVI_AD(2017)604869 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām  
- AGRI_AD(2017)597445 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības  
- ENVI_AD(2017)597737 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Zāļu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2017)592296 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2017)592293 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2017)592294 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2017)592295 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- ENVI_AD(2017)592297 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- ENVI_AD(2017)592298 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses  
- ENVI_AD(2017)595582 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI