• Julie   GIRLING  

Julie GIRLING : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu  
- FEMM_AD(2018)629490 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu  
- FEMM_AD(2015)569696 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par ieguldījumiem darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā  
- FEMM_AD(2015)549256 -  
-
FEMM