Julie GIRLING : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 15-02-2012 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Locekle
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Apvienotā Karaliste)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājēja 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Zivsaimniecības komiteja
 • 16-09-2009 / 18-03-2012 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 09-02-2010 / 18-01-2012 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Zivsaimniecības komiteja
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību  
- AGRI_AD(2012)489490 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par Publiskā iepirkuma modernizācija  
- EMPL_AD(2011)466962 -  
-
EMPL 
ATZINUMA PROJEKTS par medus bišu veselību un problēmām biškopības nozarē  
- ENVI_AD(2011)464754 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību  
- PECH_AD(2014)521601 -  
-
PECH 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas un integrētās piekrastes pārvaldības satvaru  
- ENVI_AD(2013)516628 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma