Julie GIRLING : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Locekle
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Apvienotā Karaliste)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 01-02-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 21-01-2016 / 31-01-2016 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 26-01-2017 / 13-09-2017 : Zivsaimniecības komiteja
 • 08-02-2018 / 27-02-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 07-06-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu  
- FEMM_AD(2018)629490 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu  
- FEMM_AD(2015)569696 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par ieguldījumiem darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā  
- FEMM_AD(2015)549256 -  
-
FEMM 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu  
- ENVI_AD(2018)615396 -  
-
ENVI 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Stāvoklis Ungārijā (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly. Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people. Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is. Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them. Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law. Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together. Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian Government have been distancing themselves from these values. The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (B8-0538/2017, B8-0539/2017) EN  
 

My vote for the non-binding resolution was an acknowledgement that critical progress in the EU-UK Brexit negotiations has not been made, requires a renewed optimistic vigour, and must work to secure the most equitable terms between the 27 and the constituents of the South West, or the UK more broadly. I specifically called on Mr Barnier, the Commission and the Council to open parallel trade negotiations on the principle that no deal is agreed until everything is agreed, urging more communication in a spirit of goodwill and willingness to go forward together.
The motion before Parliament could not be reduced to a position of ‘digging in heels’, instead requiring a careful consideration of the withdrawal negotiations thus far, the atmosphere of those negotiations and the realistic prospects for a future settlement. It was on this analysis that I supported the motion, and in doing so, hope to cajole the institutions and negotiating parties into a more collaborative approach with a sense of immediacy.

Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) EN  
 

Today, British Conservatives voted to abstain on a report from the Women’s Rights and Gender Equality Committee intended to look at ways to close the gender pension gap, i.e. the difference between the average pre-tax income received as a pension by women and that received by men.
To be clear, we recognise that a gender pension gap exists and supporting measures at EU level to address this problem can be of value. In fact, there are number of sensible suggestions in this report relating to the pooling of best practice and improved data collection to help to identify policy challenges.
However, we chose to abstain because, despite the best efforts of the Rapporteur, wording was adopted that goes beyond the scope of report by casting judgement on different types of social security and pension systems. As clearly stated elsewhere in the report, these areas are the sole responsibility of Member States.
In a similar vein, whilst the Commission has competence in relation to equality, we cannot support calls for the EU to adopt social protection measures. Moreover, well-intentioned references to unisex life tariffs often lead to unintended consequences for industry and, as a result, increased costs for consumers.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma