Mário DAVID : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugāle)

Priekšsēdētājs 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Mašrika valstīm

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegācija attiecībām ar Mašrika valstīm
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča Sadarbības padomi  
- INTA_AD(2011)452619 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Malaizijas partnerības un sadarbības nolīgumu  
- INTA_AD(2013)510479 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma