António Fernando CORREIA DE CAMPOS : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francija)

Priekšsēdētājs 

 • 12-04-2012 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 16-09-2009 / 11-04-2012 : Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 12-04-2012 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par pasākumiem iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai  
- IMCO_AD(2013)507948 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamību  
- IMCO_AD(2012)489500 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par ES valsts atbalsta noteikumu reformu attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem  
- IMCO_AD(2011)469871 -  
-
IMCO 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm  
- IMCO_AD(2013)508086 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu  
- ITRE_AD(2013)504167 -  
-
ITRE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija