Alfreds RUBIKS
 • Alfreds
  RUBIKS
 • Latvija
 • Dzimšanas gads: 1935. gada 24. septembris, Daugavpils

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Latvija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju

Loceklis

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājējs

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transporta un tūrisma komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

30

Stāvoklis Ukrainā (debates)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā (debates)

11-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-11(15)

Cukura nozares pašreizējā pārvaldība (debates)

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(22)

Lauksaimniekiem paredzēti tiešie maksājumi (debates)

03-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-03(14)

Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām Savienībā (debates)

14-02-2012 P7_CRE-REV(2012)02-14(11)

Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošana (debates)

02-02-2012 P7_CRE-REV(2012)02-02(5)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

24

ZIŅOJUMS par Eiropas dārzkopības nozares nākotni — izaugsmes stratēģijas

AGRI
27-01-2014 A7-0048/2014

ZIŅOJUMS par reģionālu zīmolu izveidi — virzība uz paraugpraksi lauku ekonomikā

AGRI
10-12-2013 A7-0456/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, ar ko groza Padomes direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 882/2004 un Regulu (EK) Nr. 396/2005, Direktīvu 2009/128/EK un Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK

AGRI
02-12-2013 A7-0424/2013

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par reģionālu zīmolu izveidi — virzība uz paraugpraksi lauku ekonomikā

TRAN
11-11-2013 TRAN_AD(2013)516979

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

11

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu

AGRI
21-06-2013 AGRI_AD(2013)508068

ATZINUMS par pašreizējām problēmām un iespējām saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu Eiropas iekšējā enerģijas tirgū

AGRI
12-03-2013 AGRI_AD(2013)502097

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

AGRI
18-09-2012 AGRI_AD(2012)494603

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

AGRI
18-09-2012 AGRI_AD(2012)491296

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kohēzijas fondu un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu

TRAN
20-06-2012 TRAN_AD(2012)486019

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni

TRAN
20-06-2012 TRAN_AD(2012)485919

ATZINUMS par ES kohēzijas politikas stratēģiju Atlantijas okeāna reģioniem

TRAN
04-06-2012 TRAN_AD(2012)485938

ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2013. gada budžeta projektu

AGRI
31-05-2012 AGRI_AD(2012)487912

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atpūtas laivām un ūdens motocikliem

TRAN
24-04-2012 TRAN_AD(2012)483496

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), un Regulu (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā

TRAN
28-03-2012 TRAN_AD(2012)483491

Rezolūcijas priekšlikumi

17

Rezolūcijas priekšlikums par plūdiem Centrāleiropas valstīs

26-06-2013 B7-0322/2013

  Motion for a resolution on the situation of human rights in Iran, particularly the case of Sattar Beheshti

19-11-2012 B7-0510/2012

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights

21-05-2012 B7-0257/2012

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par nepilnībām pārtikas apgādes ķēdē

18-01-2012 RC-B7-0006/2012

Rezolūcijas priekšlikums par nepilnībām pārtikas apgādes ķēdē (2011/2904(RSP))

16-01-2012 B7-0013/2012

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par kasešu munīcijas aizliegumu

15-11-2011 RC-B7-0588/2011

Rezolūcijas priekšlikums par kasešu munīcijas aizliegumu

14-11-2011 B7-0590/2011

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību novērst etnopolitiskos konfliktus Eiropā

05-05-2010 P7_DCL(2010)0037 Zaudējis spēku

Detalizēti

Jiří MAŠTÁLKA , Alfreds RUBIKS

Sākuma datums : 05-05-2010
Zaudē spēku : 09-09-2010
Parakstītāju skaits : 28 - 09-09-2010

Parlamentārie jautājumi

14

Personu ar invaliditāti tiesības

15-01-2014 O-000013/2014 Komisija

Mazie lietojumi un specifiskas kultūras

30-05-2013 E-006123/2013 Komisija

Krāpšana saistībā ar zirga gaļas tirdzniecību

20-02-2013 O-000012/2013 Komisija

Cukura nozares šībrīža pārvaldība

03-09-2012 O-000152/2012 Komisija

Nelabvēlīgi laika apstākļi

19-03-2012 O-000072/2012 Komisija

Olas no neatbilstošiem būriem

22-11-2011 O-000305/2011 Komisija

Nepilsoņu tiesības balsot Latvijas pašvaldību vēlēšanās

14-10-2011 O-000263/2011 Komisija

Korupcijas apkarošanas pasākumu pastiprināšana

20-06-2011 O-000155/2011 Komisija

Korupcijas apkarošanas pasākumu pastiprināšana

20-06-2011 O-000154/2011 Padome

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija