Sylvie GOULARD : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Démocrate (Francija)

Biedrs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Japānu
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājēja 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par konstitucionālajām problēmām, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI  
- ECON_AD(2013)514677 -  
-
ECON 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu  
- AGRI_AD(2013)504229 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm Eiropas Savienībā  
- P7_DCL(2010)0101 - Zaudējis spēku  
Burkhard BALZ , Udo BULLMANN , Jean-Paul GAUZÈS , Sven GIEGOLD , Sylvie GOULARD  
Sākuma datums : 13-12-2010
Zaudē spēku : 24-03-2011
Parakstītāju skaits : 70 - 24-03-2011

Deklarācijas