Michel DANTIN : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013  
- A8-0397/2018 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses  
- AGRI_AD(2018)627628 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm  
- ENVI_AD(2018)618208 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS attiecībā uz gada ziņojumu par ES konkurences politiku  
- AGRI_AD(2017)610575 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par loģistiku Eiropas Savienībā un multimodālajiem pārvadājumiem jaunajos TEN-T koridoros  
- ENVI_AD(2016)587801 -  
-
ENVI 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) FR  
 

Le présent rapport porte sur le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie qui, avec une finalisation prévue pour 2038, fait partie des conditions inscrites dans l’accord d’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne. Considérant que le budget alloué ainsi que les actions mises en œuvre sont cohérents avec l’objectif de déclassement fixé par l’Union à l’horizon 2038, j’ai voté en faveur de ce rapport.

2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) FR  
 

Le rapport souligne le rôle que joue la Banque européenne d’investissement (BEI) dans les investissements publics à forte valeur ajoutée. Considérant que la BEI a permis, lors de l’année 2017, de combler certains manquements en termes d’investissement et de réduire, de par son activité, les inégalités au sein de l’Union, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) FR  
 

Le présent rapport aborde le sujet des milliers d’œuvres d’art volées au cours de pillages en période de guerre qui attendent encore d’être restituées à leur propriétaire respectif. Ce rapport exhorte la Commission à développer des principes communs concernant l’accès à des archives publiques ou privées contenant des informations sur l’identification des propriétaires. Considérant qu’il est important de faciliter l’accès à ces informations afin de pouvoir restituer les œuvres d’art à qui de droit, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par e-veselību  
- P8_DCL(2015)0012 - Zaudējis spēku  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 68 - 07-07-2015
Rakstiska deklarācija par pārtikas izšķērdēšanu  
- P8_DCL(2015)0001 - Zaudējis spēku  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Sākuma datums : 12-01-2015
Zaudē spēku : 12-04-2015
Parakstītāju skaits : 179 - 17-04-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija