Mark DEMESMAEKER : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (il-Belġju)

Viċi President 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Kumitat Speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI Rapport ta' implimentazzjoni rigward ir-Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL  
 

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-aċċessibilità ta' żoni urbani u bliet inklużivi għal kulħadd  
- P8_DCL(2016)0083 - Waqgħet  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 68 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-twaqqif ta' teħid ta' organi minn priġunieri ta' kuxjenza fiċ-Ċina  
- P8_DCL(2016)0048 - Magħluqa b'maġġoranza  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Adottata (data) : 27-07-2016
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Numru ta’ firmatarji : 414 - 27-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Kolazzjon bl-Għasel Ewropew u l-Jum Dinji tan-Naħal  
- P8_DCL(2016)0033 - Waqgħet  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 224 - 12-07-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji