Dita CHARANZOVÁ : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : ANO 2011 (iċ-Ċekja)

Viċi President 

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 14-07-2014 / 19-10-2016 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia
 • 04-03-2016 / 07-11-2016 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì
 • 08-11-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-Intelliġenza Artifiċjali u r-Robotika  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi  
- IMCO_AD(2017)602838 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tas-suq intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE  
- IMCO_AD(2018)622139 -  
-
IMCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Fond Ewropew għad-Difiża (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) CS  
 

Předložený návrh na vytvoření Evropského obranného fondu jsem plně podpořila. V současné zhoršené bezpečnosti situaci potřebuje Evropská unie vlastní kapacity, které na ni budou moci poskytnout adekvátní odpovědi a nástroje. Nejsem příznivcem vytváření armády EU, na druhou stranu se ukazuje potřeba lepší a intenzivní spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. Fond by také měl vytvořit nástroj pro podporu inovací a výzkumu v EU, a to zejména v oblastech, kde Unie ztrácí svou konkurenční výhodu proti dalším hráčům na mezinárodním poli.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) CS  
 

Podpořila jsem tento dojednaný návrh, jelikož považuji nově zaváděný program EU v oblasti investic za velmi potřebný a užitečný. Jak ukázal v posledních letech tzv. Junckerův fond, je v rámci EU poptávka po realizaci strategických investic. Na druhou stranu je však potřeba dát této oblasti nějakou jasnou platformu a právní základ, což InvestEU činí. Vítám také, že je záměrem společně zapojovat jak finance z úrovně EU, tak také vstupy ze strany členských států, které budou daný projekt realizovat. Je rovněž pro mne důležité, že se nástroj bude zaměřovat na diverzitu projektů a bude zahrnovat také menší a středně velké státy v EU.

Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) CS  
 

Předložený návrh jsem dnes nemohla podpořit. Mohli jsme udělat definitivní tečku za debatami o množství kakaa v čokoládě v Německu a v Česku, bohužel se tak nestalo. Pro mne je výsledek zklamáním. Mrzí mne, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které mohly situaci ještě zachránit. Nechci hledat viníka. Nechci říkat, která lobby zvítězila. Mohly to být tlaky některých států Unie, mohl to být tlak těch, kteří plní regály méně kvalitním zbožím. Umíme ale přesně říct, kdo je poraženým. Je to zákazník z východní Evropy. Slevili jsme z původního cíle přijmout tvrdý a nesmlouvavý postup vůči těm, kteří nás na východě Evropy zásobují nekvalitními potravinami. Mrzí mne, že jsme nevyužili tuto příležitost naplno. Měli bychom udělat vše pro to, aby došlo k nápravě.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-implimentazzjoni ta' Servizzi ta' Emerġenza 112 tal-Ġenerazzjoni li jmiss  
- P8_DCL(2016)0059 - Waqgħet  
Zigmantas BALČYTIS , Marlene MIZZI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Tibor SZANYI , Mara BIZZOTTO , Bogusław LIBERADZKI , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Liisa JAAKONSAARI , Theodoros ZAGORAKIS , Dita CHARANZOVÁ  
Data tal-ftuħ : 06-06-2016
Data ta’ għeluq : 06-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 53 - 07-09-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ħarsien akbar tal-konsumatur fir-rigward ta’ diskrepanzi bejn il-veloċitajiet reklamati u dawk attwali tal-broadband  
- P8_DCL(2016)0045 - Waqgħet  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 109 - 28-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-vittmi tal-kriminalità  
- P8_DCL(2015)0070 - Waqgħet  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ  
Data tal-ftuħ : 02-12-2015
Data ta’ għeluq : 02-03-2016
Numru ta’ firmatarji : 91 - 03-03-2016

Dikjarazzjonijiet 

Kuntatt