Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
 • Membru
 • l-Iżvezja Miljöpartiet de gröna
 • Data tat-twelid: 26 t'Ottubru 1973, Solna

Intervent(i) fis-seduta plenarja

46

Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (dibattitu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Kapitoli dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE (dibattitu)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (dibattitu)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (dibattitu)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Rapport(i) - bħala rapporteur

3

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

14

RAPPORT with recommendations to the Commission on limitation periods for traffic accidents

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RAPPORT dwar id-demokrazija elettronika fl-Unjoni Ewropea: potenzjal u sfidi

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

RAPPORT b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

RAPPORT dwar ir-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

RAPPORT dwar l-applikazzjoni tal-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Opinjoni bħala shadow rapporteur

11

OPINJONI dwar ir-Rapporti Annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta’ data personali f’komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

OPINJONI dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

OPINJONI dwar il-pjan ta' azzjoni 2016-2020 tal-UE dwar gvern elettroniku

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-UE dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-identifikazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

OPINJONI dwar ir-Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

OPINJONI dwar ir-rapporti annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

2

Mistoqsijiet bil-miktub

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Kummissjoni

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Kunsill

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Kummissjoni

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Kummissjoni

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Kummissjoni

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Kummissjoni

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Kummissjoni

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Kunsill

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Kummissjoni

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

2

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

4

 

Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels