Helga STEVENS : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 26-11-2014 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 27-11-2014 / 12-12-2016 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Viċi President
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Viċi President
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Viċi President

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (il-Belġju)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità u li temenda d-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri  
- LIBE_AD(2017)600925 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti użi permessi ta' xogħlijiet u materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat u li temenda d-Direttiva 2001/29/KE dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni  
- EMPL_AD(2017)595498 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskambju transfruntier bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta' kopji b'format aċċessibbli ta' xogħlijiet jew materjal ieħor protett bid-dritt tal-awtur u bi drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat  
- EMPL_AD(2017)595501 -  
-
EMPL 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013  
- EMPL_AD(2018)628472 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-programm Ġustizzja (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL  
 

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Programm Drittijiet u Valuri (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL  
 

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL  
 

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-aċċessibilità ta' żoni urbani u bliet inklużivi għal kulħadd  
- P8_DCL(2016)0083 - Waqgħet  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 68 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar appoġġ biex jiżdiedu t-tojlits aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità fl-UE  
- P8_DCL(2016)0044 - Waqgħet  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 124 - 28-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar titjib fil-kooperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu tfal neqsin fil-periklu u titjib fil-mekkaniżmi ta' allerta tat-tfal fl-Istati Membri tal-UE  
- P8_DCL(2016)0007 - Magħluqa b'maġġoranza  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Data tal-ftuħ : 01-02-2016
Data ta’ għeluq : 01-05-2016
Adottata (data) : 02-05-2016
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Numru ta’ firmatarji : 465 - 02-05-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji