Sander LOONES : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (il-Belġju)

Viċi President 

 • 08-01-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Membri 

 • 22-10-2014 / 07-01-2015 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Sostitut 

 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 23-09-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar ir-rapport annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI għall-2016  
- INTA_AD(2018)615456 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar ir-Rapport interim dwar il-QFP 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament fid-dawl ta' ftehim  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

L-importazzjoni ta' beni kulturali (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL  
 

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL  
 

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019, zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.
Met een totaal van meer dan 166 miljard euro kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+.
Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen van zaken die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen, zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Portugall – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro - Lisboa għall-ilbies (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL  
 

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten bij duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji