Geert BOURGEOIS : Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) NL  
 

De N-VA is tevreden dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ook zal kunnen worden ingezet om bedrijven bij te staan die zwaar getroffen worden door een harde brexit. Europese solidariteit is absoluut noodzakelijk, want de nationale regeringen kunnen zulke zware sociaal-economische schokken niet alleen opvangen. Vlaanderen, bijvoorbeeld, verliest 2,6 % van zijn bnp bij een harde brexit en nog altijd 1,8% bij een akkoord.
Wel vindt de N-VA dat de lat veel te hoog ligt met de voorwaarde dat het om minimum 500 ontslagen werknemers gaat. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, heeft 97 % van de kmo's minder dan 50 werknemers. De kmo's staan in voor een zeer groot deel van de uitvoer. Verder stelt de N-VA voor om binnen het kader van het EFG ook rekening te houden met de mate waarin een bedrijf afhankelijk is van de export. Tot slot zal de N-VA ook blijven ijveren voor een nieuw en specifiek brexit-transitiefonds dat de meest getroffen (deel)staten ondersteunt.

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) (A9-0012/2019 - John Howarth) NL  
 

N-VA is voorstander van een tijdige actualisering van de begroting wanneer alle cijfers daarvoor beschikbaar zijn. Dat is een kwestie van deugdelijk bestuur. Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 (OGB nr. 4/2019) bevat een hele reeks aanpassingen die gerechtvaardigd zijn. Desalniettemin heeft het Parlement OGB nr. 4/2019, op voorstel van de rapporteur, ernstig geamendeerd. Er is immers het vermoeden dat OGB nr. 4/2019 onderdeel uitmaakt van een zijdelingse afspraak tussen de Commissie en de Raad, een afspraak waar het Parlement niet bij betrokken was.
N-VA sluit zich aan bij het standpunt van de rapporteur en heeft dus voor de wijzigingen gestemd. N-VA hoopt dat de komende onderhandelingen met de Raad meer duidelijkheid zullen scheppen.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 ×1507 ×MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina żewġ, tlieta jew erba' mill-eventi uniċi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 u DAS-40278-9 (B9-0106/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) NL  
 

Deze resolutie herhaalt het standpunt van het vorige Europees Parlement om meer dan 1300 miljard euro uit te geven in de periode 2021-2027. Dat is bijna 200 miljard euro meer dan wat de Europese Commissie vraagt.
Uiteraard stemmen de N-VA-leden van het Europees Parlement in met de vraag naar meer budgettaire ruimte op het gebied van veiligheid en migratie (zoals de uitbreiding van Frontex). Ook zou het volgens hen een goede zaak zijn als EU-projecten als Erasmus+ en Horizon Europa (het Europees onderzoeksprogramma) bijkomende middelen zouden ontvangen. Verder onderschrijft N-VA voluit het belang van Europese actie op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. Wij pleiten er evenwel voor om de actieradius van het op te richten fonds voor een rechtvaardige transitie voldoende breed te houden, zodat ook innovatie aan bod kan komen. Zo biedt waterstof bijvoorbeeld een echte kans voor decarbonisatie.
N-VA ijvert voor een strategische inzet op de uitdagingen van de toekomst en de sectoren die grote Europese toegevoegde waarde creëren, zoals economie, innovatie, migratiebeheer, veiligheid en defensie. N-VA wil dat de EU inzet op een verschuiving naar een meer toekomstgericht beleid.
Voor N-VA is deze tekst ontoereikend. De N-VA-leden van het Europees Parlement hebben dan ook tegen deze resolutie gestemd.

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) NL  
 

De N-VA-delegatie stemde tegen dit verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone. N-VA onderschrijft ten volle dat in de EU aan opwaartse sociale convergentie moet worden gewerkt. Hiertoe kan een sociale matrix in het kader van het Europees Semester nuttig zijn. Het Europees Semester moet evenwel voldoende gefocust blijven op concurrentievermogen. Op een economisch kerkhof valt immers geen sociale welvaart te bouwen. Voorts zijn respect voor de nationale bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel essentieel, en daar ontbreekt het in het verslag duidelijk aan. Zo kan N-VA geenszins steun verlenen aan de oproep om een Europees systeem van herverzekering van werkloosheidsuitkeringen of een Europees wetgevingsinstrument inzake minimumloon te creëren. Verdere struikelblokken in dit verslag zijn bijvoorbeeld nog de vraag om de tenuitvoerlegging van een kindergarantie, de bestendiging van de jongerengarantie, de kritiek op atypische arbeidsvormen, de vraag om een geharmoniseerd stelsel van rechten voor alle vormen van werk en de vraag naar een richtlijn inzake loontransparantie.

Kuntatt