Ivo BELET : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (il-Belġju)

Viċi President 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar ir-rapport interim dwar il-QFP 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

Hoewel ze maar 5 % van de voertuigen op de weg uitmaken, zijn trucks verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer. Het werd dan ook hoog tijd dat we in de EU uitstootnormen voor trucks vastleggen.
We hebben in deze zittingsperiode in een recordtempo gewerkt en ik denk dat onze commissaris trots mag zijn op zijn nalatenschap: eerst is de monitoring en rapportage in wetgeving gegoten en nu zijn dus ook de normen voor 2030 vastgelegd. Zo zal de uitstoot van nieuwe trucks tegen 2030 met 30 % verminderd worden. Deze wetgeving is dan ook cruciaal opdat lidstaten de afgesproken CO2-reductiedoelstellingen kunnen halen. Voor lidstaten met veel doorgaand vrachtverkeer, zoals België, geldt dat des te meer.
Daar komt nog eens bij dat tegen 2025 2 % van de verkochte trucks voertuigen met lage of geen uitstoot moeten zijn. Daarmee is het signaal voor de truckbouwers duidelijk. De Europese truckconstructeurs moeten nu het voortouw nemen met de productie van vrachtwagens met een ultralage uitstoot.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL  
 

Ik ben bijzonder verheugd dat we vandaag het groene licht kunnen geven over de invulling van het InvestEU-programma, de opvolger van het Junckerplan. We hebben echt in sneltreinvaart een akkoord kunnen realiseren over dit dossier.
Met deze investeringsgarantie kunnen voor de volgende zeven jaar in totaal 700 miljard euro aan investeringen worden losgemaakt in de EU. 30 % van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren. Aangezien de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Ik denk dan met name aan investeringen om de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie verder te reduceren.
Hopelijk zijn de lidstaten nu ook bereid om met voldoende middelen over de brug te komen. Laten we hopen dat de brexitperikelen een stevig akkoord over de komende Europese meerjarenbegroting niet in de weg staan. Want daar moeten de Finnen na de zomer mee aan de slag: een ambitieuze begroting die de EU toestaat haar rol te spelen.

L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

Om sociale dumping en sociale fraude doortastend aan te pakken, moeten we effectief kunnen controleren of de Europese sociale normen wel gevolgd worden, en of gedetacheerde werknemers sociaal verzekerd zijn in hun thuisland.
Daarom komt er al vóór eind 2019 een Europese Arbeidsautoriteit, die o.a. moet toezien op grensoverschrijdende arbeids- en sociale inspecties, bindende informatie-uitwisseling tussen de socialezekerheidsdiensten van de lidstaten, en het afdwingen van boetes bij fraude met socialezekerheidsbijdragen en inbreuken op de arbeidswetgeving voor mobiele werknemers.
De Europese arbeidsregels werden de afgelopen jaren al gevoelig aangescherpt, onder meer door de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers, maar ze staan of vallen bij een effectieve controle. Daar moet de Europese Arbeidsautoriteit voor zorgen.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-diskriminazzjoni fl-isport  
- P8_DCL(2016)0098 - Waqgħet  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 76 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istabbiliment ta' programm volontarju ta' Eċċellenza għall-Iskejjel Diġitali madwar l-UE kollha  
- P8_DCL(2016)0078 - Waqgħet  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 48 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-projbizzjoni tas-sjieda minn parti terza ta' players fl-isport Ewropew  
- P8_DCL(2015)0066 - Waqgħet  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Data tal-ftuħ : 11-11-2015
Data ta’ għeluq : 11-02-2016
Numru ta’ firmatarji : 95 - 12-02-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji