Dennis de JONG : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru tal-bureau
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Viċi President

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij (in-Netherlands)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 14-07-2014 / 20-11-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
OPINJONI Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tal-libertà reliġjuża fil-Pakistan u li tikkundanna d-detenzjoni mhux ġustifikata tas-Sinjura Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Waqgħet  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Data tal-ftuħ : 25-05-2016
Data ta’ għeluq : 25-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 282 - 25-08-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata  
- P8_DCL(2015)0044 - Waqgħet  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 172 - 08-12-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji