Danuta JAZŁOWIECKA : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (il-Polonja)

Viċi President 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Membri 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-investiment għall-impjiegi u t-tkabbir: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni  
- EMPL_AD(2015)549168 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013  
- EMPL_AD(2015)549263 -  
-
EMPL 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq  
- EMPL_AD(2018)615267 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar Ninvestu f'impjiegi u tkabbir - nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR  
- EMPL_AD(2016)585503 -  
-
EMPL 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) PL  
 

Badania zlecone przez Komisję Europejską i szereg rządów pokazały bardzo wyraźnie, że wiele produktów gorszej jakości trafia do sklepów w tzw. nowych państwach członkowskich. Dlatego też przedstawiciele tych krajów chcieli, przy okazji wprowadzania przepisów zmierzających do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych regulacji dotyczących ochrony konsumenta, zakazać praktyki umieszczania produktu niższej jakości w takim samym lub łudząco podobnym opakowaniu co produkt wyższej jakości. Parlament Europejski dzięki aktywności przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej wywalczył takie zapisy.
Niestety jednak w rozmowach trójstronnych została zaakceptowana wersja Rady, która nie rozwiązuje istniejącego problemu. Zapisy proponowane przez Radę i zaakceptowane przez negocjatorów Parlamentu umożliwiają producentom dalsze stosowanie praktyki wypuszczania na rynek podwójnej jakości produktów w takim samym opakowaniu. Istotnym problemem jest to, że konsument zawsze będzie musiał w konkretnej sprawie udowadniać, że został wprowadzony w błąd. Z tego też powodu nie mogłam poprzeć tej wersji dyrektywy.
Razem z ponad setką moich koleżanek i kolegów z większości krajów członkowskich chcieliśmy wpisania zakazu stosowania praktyki podwójnej jakości produktów do aneksu tej dyrektywy, który zawiera praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach. W tym celu zgłosiliśmy poprawki na sesję plenarną. Niestety upadły, stąd mój głos przeciwko.

L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) PL  
 

W całej Unii ogólny wskaźnik zatrudnienia kobiet utrzymuje się na poziomie niższym o prawie 12% od wskaźnika zatrudnienia mężczyzn. Ponadto większość z nich pracuje w niepełnym wymiarze. Z tego też powodu możemy zaobserwować zróżnicowanie wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć. Po części przyczyną takiej sytuacji jest brak podejścia uwzględniającego problematykę płci w unijnych i krajowych politykach podatkowych. Przede wszystkim zniechęca się kobiety do wchodzenia na rynek pracy i pozostawania na nim oraz powiela tradycyjne role i stereotypy dotyczące płci. Ponadto, strukturalna zmiana systemu podatkowego, która zaszła w ciągu ostatnich dekad, przesunęła obciążenie podatkowe na grupy o niskich dochodach, a więc przede wszystkim na kobiety. Dlatego potrzebne są zdecydowane działania na poziomie krajowym, które Unia Europejska powinna wspierać. Zdecydowanie opowiadam się za równością kobiet i mężczyzn, dążeniem do wdrożenia istniejących przepisów zwalczających wszelkie formy dyskryminacji kobiet w miejscu pracy, w edukacji i w życiu publicznym.
Nie mogłam jednak poprzeć części rozwiązań zaproponowanych w niniejszym sprawozdaniu. Za szczególnie niebezpieczne uważam propozycje naruszające zasady proporcjonalności i pomocniczości – znoszące jednomyślność w głosowaniach nad kwestiami podatkowymi w Radzie UE oraz ingerujące w kompetencje państw członkowskich w tej mierze. Dlatego też zdecydowanie głosowałam przeciwko takim rozwiązaniom.

Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) PL  
 

Rewizja koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, nad którą dzisiaj głosowaliśmy, to dokument niezmiernie ważny dla pracowników i ich rodzin. Od zapisów obu rozporządzeń zależy to, czy pracownicy będą objęci ubezpieczeniem społecznym i czy będą mogli swobodnie przenosić swoje prawa, podróżując po UE w celu podjęcia pracy.
Zdaję sobie sprawę, że praca nad tymi dokumentami nie była łatwa. Szanuję miesiące spędzone na negocjacjach, jednak ze względów merytorycznych nie mogłam poprzeć dzisiaj mandatu negocjacyjnego przyjętego w Komisji Zatrudniania. Przyjęte zapisy wprowadzą bowiem chaos i doprowadzą do fragmentaryzacji zabezpieczenia społecznego.
Skrócenie z 24 do 18 miesięcy okresu, podczas którego pracownik ubezpieczony jest w kraju wysyłającym, oraz znaczące zmiany w artykule 13, które dotkną szczególnie wysoce mobilnych pracowników jak np. kierowców czy pracowników sektora opieki – to wszystko są zapisy, które negatywnie wpłyną na sytuację pracownika. Istnieje ryzyko, że pracownicy będą ubezpieczeni w kilku krajach jednocześnie, ich rodziny nie będą miały dostępu opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Dodatkowo, aby w przyszłości otrzymać emeryturę, pracownicy będą musieli domagać się swoich praw w kilku krajach jednocześnie.
Sprawozdanie zawiera także niejasne zapisy dotyczące wydawania i wycofywania formularzy A1, które już zostały krytycznie ocenione przez instytucje zabezpieczenia społecznego.
To wszystko spowodowało, że zagłosowałam przeciwko mandatowi.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni ta' lingwi reġjonali u minoritarji fl-UE  
- P8_DCL(2015)0046 - Waqgħet  
Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 127 - 08-12-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji