Janusz ZEMKE : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (il-Polonja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Sostitut 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni rigward ir-Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PL  
 

Popieram sprawozdanie przygotowane przez Basa Eickhouta. Według danych Eurostatu w ostatnich latach emisje gazów cieplarnianych z pojazdów ciężkich stanowiły 5% całkowitych emisji CO2 w Unii Europejskiej. Po roku 1990 emisje z tych pojazdów wzrosły ogólnie o 14%. Jeżeli nie zostaną podjęte energiczne działania, to emisja CO2 z pojazdów ciężkich wzrośnie o kolejne 10% do 2030 roku. W obowiązującym stanie prawnym sprawy te nie są wystarczająco uregulowane ani na poziomie UE, ani przez państwa członkowskie. Proponowane rozwiązania mają doprowadzić do redukcji emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe o 15% do 2025 roku, zaś do 2030 roku o kolejne 15%.
Popieram zaproponowane środki ograniczające emisję CO2 przez pojazdy ciężkie. Wymaga to jednak szerszej palety zachęt finansowych i prawnych do modernizacji i wymiany obecnego taboru. Najskuteczniejsze byłyby oczywiście zachęty finansowe, różne zniżki, tak by skutecznie przyspieszać przechodzenie na transport niskoemisyjny.

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) PL  
 

Po raz kolejny, konsekwentnie głosowałem przeciwko tzw. pakietowi mobilności. Nie zgadzam się z założeniami i prawnymi rozwiązaniami przyjętymi przez PE w tej sprawie. Transport międzynarodowy jest jednym z głównych czynników łączących Unię Europejską, zaś przyjęte rozwiązania ograniczą konkurencję w tym sektorze i mogą doprowadzić do upadku wielu mniejszych firm, w szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgadzam się z tym, że warunki pracy kierowców należy poprawić. Nie można jednak przyjmować rozwiązań, które mają się nijak do rzeczywistości. Dla przykładu – zostanie wprowadzony zakaz wypoczywania przez kierowców w kabinach ciężarówek. Pytam się, jak można egzekwować to prawo, gdy np. na trasie z Warszawy do Madrytu jest obecnie ponad 600 parkingów, a tylko 53 oferują noclegi. Takich restrykcji w pakiecie mobilności jest niestety więcej. Dlatego sprzeciwiam się przyjętemu pakietowi.

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Znalazłem się w grupie 36 posłów do PE, którzy wstrzymali się od głosu w głosowaniu nad dyrektywą o prawach autorskich. Jak wiadomo, większość posłów (348) poparła tę dyrektywę, przeciwnych było 274. Oczywiście jestem zwolennikiem zasady, by szanować prawo twórców do godziwej zapłaty za rozpowszechniane dzieła. Równocześnie trzeba jednak pamiętać o drugiej wartości: o swobodzie publikacji i swobodzie dostępu do internetu, która powinna być ograniczana wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Prawa twórców powinny być należycie honorowane, ale i internet powinien być powszechnie dostępny. Te dwie wartości i interesy należy mądrze pogodzić. Moim zdaniem proponowana dyrektywa nie doprowadziła pod tym względem do rozsądnego kompromisu, który spotkałby się ze znacznym poparciem. Należało nad tymi trudnymi, kontrowersyjnymi przepisami unijnymi pracować dalej, zamiast forsować je tuż przed wyborami. Z powyższych powodów wstrzymałem się od głosu.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tifkira tal-vittmi tal-Olokawst u l-appoġġ għall-ħolqien taċ-Ċentru ta' Tifkira tal-Olokawst ta' Babi Yar  
- P8_DCL(2016)0136 - Waqgħet  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 135 - 13-03-2017

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji