Georg JARZEMBOWSKI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Voorzitter 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 07-03-2005 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 06-03-2005 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006  
- TRAN_AD(2008)398572 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap  
- TRAN_AD(2007)390547 -  
-
TRAN 
ADVIES Voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds  
- TRAN_AD(2005)353281 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.