Jan KOZŁOWSKI

Fracties

  • 04.03.2010 / 02.02.2012 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
  • 03.02.2012 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties

  • 04.03.2010 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Lid

  • 24.03.2010 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
  • 24.03.2010 / 18.01.2012 : Begrotingscommissie
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger

  • 17.03.2010 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
  • 17.03.2010 / 11.05.2010 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 12.05.2010 / 18.01.2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

131

Verslag over het EU-burgerschap 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.26)

Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.15)

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Voortgangsverslag 2013 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B7-0073/2014)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(10.12)

Situatie in Oekraïne (debat)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(14)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

1

VERSLAG over werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012

EMPL
31-01-2012 A7-0021/2012

Advies als rapporteur

6

ADVIES over de gevolgen van de bezuinigingen op de begroting voor regionale en lokale overheden met betrekking tot de uitgaven in het kader van de EU-structuurfondsen in de lidstaten

EMPL
25-06-2013 EMPL_AD(2013)510825

ADVIES inzake de opstelling van het meerjarig financieel kader betreffende de financiering van de EU-samenwerking met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de landen en gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (Elfde Europees Ontwikkelingsfonds)

BUDG
24-01-2013 BUDG_AD(2013)500510

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid

BUDG
16-07-2012 BUDG_AD(2012)489378

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

BUDG
13-07-2012 BUDG_AD(2012)489385

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen

BUDG
11-06-2012 BUDG_AD(2012)486152

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument

BUDG
07-06-2012 BUDG_AD(2012)486121

Opinions - as shadow rapporteur

6

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap

BUDG
22-07-2013 BUDG_AD(2013)513063

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

BUDG
27-03-2013 BUDG_AD(2013)504305

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie

BUDG
05-06-2012 BUDG_AD(2012)486165

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden

EMPL
02-05-2012 EMPL_AD(2012)480883

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II)

EMPL
25-04-2012 EMPL_AD(2012)483844

ADVIES over de toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden

BUDG
01-04-2011 BUDG_AD(2011)460617

Ontwerpresolutie(s)

13

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de invasie van Oekraïne door Rusland

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Ontwerpresolutie over de invasie van Oekraïne door Rusland

11-03-2014 B7-0264/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Oekraïne

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Ontwerpresolutie over de situatie in Oekraïne

25-02-2014 B7-0220/2014

Ontwerpresolutie over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de Europese Unie

13-01-2014 B7-0025/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Oekraïne

11-12-2012 RC-B7-0544/2012

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de huidige ontwikkelingen in Oekraïne

25-10-2011 RC-B7-0543/2011

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over de Europese gehandicaptenkaart

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Vervallen

Details

Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN

Datum bekendmaking : 20-05-2013
Vervaldatum : 20-08-2013
Aantal ondertekenaars : 347 - 20-08-2013

Parlementaire vraag/vragen

16

  DG EMPL audit accuses the Polish Foundation for Science of procurement irregularities

03-04-2014 E-004204/2014 Commissie

  Preliminary results of public consultations on shale gas

11-07-2013 E-008401/2013 Commissie

  Commission plan to replace current General Block Exemptions Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 (GBER)

28-06-2013 P-007726/2013 Commissie

Informatie over maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid

17-12-2012 E-011514/2012 Commissie

  The Cross-Border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2007-2013

15-05-2012 E-004926/2012 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen