Keith TAYLOR : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het uitvoeringsverslag betreffende Verordening nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten  
- TRAN_AD(2017)595734 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het uitvoeringsverslag betreffende Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0676/2017, B8-0677/2017) EN  
 

. – Today, I abstained in the vote on the state of play of negotiations with the UK. I did so because in all conscience I do not believe that sufficient progress has been made affecting the island of Ireland.
The joint report of the UK and the EU talks of an ‘intention’ to protect North-South cooperation and to avoid a hard border between the two – and if this is impossible through an overall EU-UK relationship, then through full alignment with those single market and customs union (SMCU) rules which support North-South cooperation.
What this means in effect is that the UK position is saying it will leave the SMCU (which inevitably means that there will be a hard border, which is unacceptable to the Irish Government and therefore the EU27), or that there will be full alignment with CU/SM (which is unacceptable to the DUP, on whose support the Conservatives depend).
I do not recognise that intent as either achievable or sufficient.
I accept some progress has been made on the financial settlement, but many citizens’ rights issues remain unresolved. At least the second phase of discussions will enable development of legal texts for the withdrawal agreement.

Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) EN  
 

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Riquet report on the EU-Morocco Aviation Agreement on 24 October 2017, due to the unsatisfactory statement of the Commission in plenary prior to the vote.
The Commission confirmed that this Agreement applies to the territory of Western Sahara and that its wording and geographic scope mirrors that of the EU-Morocco Fisheries Agreement in its territorial application.
The arguments put forward by the Commission are unconvincing since the Aviation Agreement applies to the territory of and the airspace above Western Sahara, and not to the maritime waters of the latter. Dakhla and Laayoune Airports are located on this territory.
The Aviation Agreement fails to comply with the ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of 21 December 2016, Polisario vs Council, which required the EU to consider Western Sahara and Morocco as two distinct and separate territories. Moreover, the Commission did not demonstrate that it had secured the consent of the people of Western Sahara to this Agreement, as also required by the CJEU.
We call on the Council to take urgent corrective action to conform with European law and to respect the territorial integrity of Western Sahara.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Vervallen  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 106 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de instandhouding en het welzijn van Aziatische olifanten  
- P8_DCL(2015)0062 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Aantal ondertekenaars : 87 - 15-01-2016
Schriftelijke verklaring over de inrichting van een centraal loket voor dierenwelzijn  
- P8_DCL(2015)0022 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Datum bekendmaking : 27-05-2015
Vervaldatum : 27-08-2015
Aantal ondertekenaars : 84 - 26-08-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen