Auke ZIJLSTRA : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 183 van het Reglement

De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)  
 

De PVV stemde tegen de ontwerpresolutie over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa.
De PVV is tegen alle vormen van geweld tegen politici. De weigering van het Europees Parlement om al het geweld tegen politici te veroordelen, is een te beperkte benadering van de problematiek.

Samenstelling van het Europees Parlement (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)  
 

De PVV stemde tegen het verslag over de samenstelling van het Europees Parlement.
Het voorstel tot wijziging van de verdeling van parlementszetels is niet in overeenstemming met de in de Tweede Kamer aangenomen PVV-motie dat alle VK-zetels dienen te vervallen.
Onderdeel van het verslag is voorts het kunnen kiezen van “Europese” kandidaten in het Europees Parlement. Het opnemen van dergelijke kandidaten op de kieslijsten geeft enerzijds legitimiteitsproblemen met betrekking tot de positie van de dan ontstane twee soorten parlementariërs in het EP en anderzijds is het een volgende stap op weg naar een “steeds hechtere Unie”, iets waar de PVV absoluut tegen is.

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)  
 

De PVV stemde tegen het verslag over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Het verslag heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het erop gericht om de politieke invloed van de Europese Commissie te vergroten. Europese commissarissen die zijn gekozen, hebben immers een eigen politieke legitimiteit. Deze legitimiteit gaat ten koste van die van de Raad. Ten tweede is het verslag erop gericht de politieke invloed van het Europees Parlement te vergroten. Als een Europees commissaris door het Europees Parlement wordt gesteund, is hij immers schatplichtig aan dat Parlement. Ook die toename van de politieke invloed van het Europees Parlement gaat ten koste van die van de Raad.
Het belangrijkste punt is dat de politisering van de Europese Commissie betekent dat de Commissie geen neutrale scheidsrechter meer is in de uitvoering van het Verdrag, en dat was de kern van de overdracht van bevoegdheden aan Brussel. De EU is daarmee overleden.

Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0400/2017 - Max Andersson)  
 

De PVV stemde tegen het besluit over de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh.
Dit verdrag behoort tot de internationale auteursverdragen die door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) worden beheerd en is gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot publicaties voor mensen met een leeshandicap. Verdragen die prima door soevereine lidstaten kunnen worden gesloten.
De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement heeft de wetgeving over de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Marrakesh naar zich toegetrokken en daarmee de juridische beleidsruimte voor de lidstaten van de EU verkleind.
Het besluit is een volgende stap om te komen tot één EU-rechtssysteem waarmee de steeds hechtere Unie weer een stap dichterbij komt, ten koste van de nationale overheden. De PVV acht dit ongewenst.

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)  
 

De PVV stemde tegen het verslag betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale ontvoering van kinderen.
Het verslag behandelt zowel huwelijkszaken als ouderlijke verantwoordelijkheid. Een van de belangrijkste vernieuwingen van het verslag is het instellen van bijzondere gerechtshoven voor de behandeling van zaken van kinderontvoering. De Europese Commissie moet van die gerechtshoven in kennis worden gesteld. Ook kan de beslissing van de rechter in een lidstaat over terugkeer van een kind worden genegeerd op grond van dit voorstel.
Ten aanzien van omgangsrechten en bepaalde beslissingen tot terugkeer wordt de procedure afgeschaft om een in een andere lidstaat gegeven besluit uitvoerbaar te verklaren, zoals voogdijrechten en beslissingen inzake kinderbescherming.
De PVV vindt dat het verslag de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in een lidstaat aantast. Ook vindt de PVV dat het verslag een volgende stap inluidt om te komen tot één EU-rechtssysteem en daarmee de juridische beleidsruimte voor de lidstaten van de EU verkleint. Dit is ongewenst.

Actieplan voor financiële retaildiensten (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)  
 

De PVV stemde tegen het EU-verslag over het actieplan voor financiële diensten voor de detailhandel.
De rapporteur stelt dat een eengemaakte financiële markt voor de detailhandel een voorwaarde is om enerzijds consumenten te kunnen beschermen en anderzijds de detailhandel robuuste technologische financiële ondersteuning te kunnen bieden. Waarin de huidige financiële diensterlening aan de detailhandel tekortschiet, wordt echter in het verslag niet beargumenteerd.
Het verslag doet het voorkomen alsof Europese banken niet over landsgrenzen heen met elkaar kunnen concurreren. Dit is niets anders dan een nauwelijks verhulde poging van de EU om de eigen politieke invloed uit te breiden.

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0538/2017, B8-0539/2017)  
 

De PVV stemde tegen de ontwerpresolutie over de brexit.
In de ontwerpresolutie over de brexit worden door een deel van de fracties van het Europees Parlement aandachtspunten naar voren gebracht voor de lopende onderhandelingen over de brexit.
In het Verdrag van Lissabon en de richtlijnen van de Europese Raad (artikel 50) staat echter dat de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement bij de uittreding van een lidstaat uit de EU is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. Behandeling van de ontwerpresolutie is daarom zinloos.
Daarnaast biedt de ontwerpresolutie inhoudelijk geen nieuwe inzichten en heeft zij geen toegevoegde waarde voor de lopende onderhandelingen over de brexit.
De PVV-fractie stemt daarom tegen de ontwerpresolutie over de brexit.

Culturele hoofdsteden van Europa voor de periode 2020 tot 2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà)  
 

De PVV stemde tegen het verslag over culturele hoofdsteden van Europa voor de periode 2020 tot 2033.
De PVV vindt het niet de taak van de EU om te waken over de rijkdom en diversiteit van Europese culturen. De EU is daar ook niet erg goed in, gezien de massa-immigratie.
De EU bestrijkt maar een deel van de Europese staten. Het uitroepen van een Europese culturele hoofdstad suggereert een culturele eenheid tussen de lidstaten die er slechts zeer gedeeltelijk is en die de EU niet dient na te streven.
De PVV-fractie van het EP ziet geen enkel aanknopingspunt om het verslag te steunen.

Uniform visummodel (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)  
 

De PVV heeft tegen het uniform visummodel voor niet-EU-burgers gestemd. Het is weer een voorstel dat de burgers van onze natiestaten niet zal beschermen tegen islamitische terreur. Een van de terroristen van de aanslagen in London jongstleden had immers de zogenoemde 4 EUFam-kaart om visumvrij binnen de EU te kunnen reizen. Onze eigen grenzen bewaken en opgedrongen illegale migranten tegenhouden, dát zal een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid van onze burgers.

Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)  
 

De PVV stemde voor het verslag over de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten.
In het verslag wordt voorgesteld om online-inhoudsdiensten, die rechtmatig aan consumenten in hun woonlidstaat zijn verstrekt, toegankelijk te maken in lidstaten van de EU.
Door de technologische ontwikkelingen wordt het gebruik van online-inhoudsdiensten steeds vanzelfsprekender voor consumenten. Zij verwachten daardoor dat zij ook bij reizen naar het buitenland toegang hebben tot die diensten. In het verslag worden voorstellen gedaan om die toegang te vergemakkelijken voor consumenten. Zoals je je eigen gekochte tijdschriften mee de grens over moet kunnen nemen, zo moet ook je online-abonnement beschikbaar zijn.

Contact