• Godelieve   QUISTHOUDT-ROWOHL  

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en de VS  
- INTA_AD(2018)620975 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 
ADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds  
- INTA_AD(2017)609319 -  
-
INTA 
ADVIES inzake de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens  
- AFET_AD(2017)601196 -  
-
AFET 
ADVIES inzake transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen  
- INTA_AD(2015)569667 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing  
- AFET_AD(2015)555011 -  
-
AFET