Minodora CLIVETI

Fracties

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Lid

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

304

Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (debat)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

2

Advies als rapporteur

4

ADVIES inzake het EU-stappenplan tegen homofobie en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

ADVIES inzake de alomvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de coherentie van het externe optreden van de EU

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

ADVIES inzake de kwijting 2011: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

ADVIES over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Opinions - as shadow rapporteur

6

ADVIES inzake een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

ADVIES inzake vrouwen met een handicap

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

ADVIES inzake de millenniumontwikkelingsdoelstellingen - vaststelling van het kader voor de periode na 2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

ADVIES inzake een strategie voor adequate, veilige en duurzame pensioenen

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

ADVIES over de gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Ontwerpresolutie(s)

10

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het geweld tegen vrouwen in India

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in de Democratische Republiek Congo

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de verkiezingen in Georgië

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de verkiezingen in Georgië

17-10-2012 B7-0470/2012

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het uitbannen van genitale verminking van vrouwen

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Ontwerpresolutie over het uitbannen van genitale verminking bij vrouwen

11-06-2012 B7-0307/2012

Schriftelijke verklaring(en)

4

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van prostaatkanker in de Europese Unie

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Vervallen

Details

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 162 - 14-04-2014

Schriftelijke verklaring over onderwijs en werkgelegenheid voor personen met een autismespectrumstoornis of daaraan verwante stoornis

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Vervallen

Details

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Datum bekendmaking : 09-12-2013
Vervaldatum : 09-03-2014
Aantal ondertekenaars : 160 - 10-03-2014

Schriftelijke verklaring over de bevordering van de rechtskennis in het onderwijs

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Vervallen

Details

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 58 - 10-12-2013

Schriftelijke verklaring over de bescherming van kinderen in geval van ontvoering, o.a. in de context van geschillen over het ouderlijk gezag

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Vervallen

Details

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 91 - 10-12-2013

Parlementaire vraag/vragen

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Commissie

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Commissie

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Commissie

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Commissie

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Commissie

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Commissie

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen