Nils TORVALDS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid van het bureau

National parties 

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Svenska folkpartiet (Finland)

Ondervoorzitter 

  • 11-07-2012 / 30-06-2014 : Commissie visserij

Leden 

  • 05-07-2012 / 10-07-2012 : Commissie visserij
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van een aanvullend onderzoeksprogramma voor het ITER-project (2014-2018)  
- BUDG_AD(2013)504395 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III - Commissie  
- PECH_AD(2013)501992 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende steun van de Unie aan de bijstandprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije  
- BUDG_AD(2012)498148 -  
-
BUDG 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012  
- PECH_AD(2014)523110 -  
-
PECH 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact