Martina MICHELS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 05-09-2013 / 30-06-2014 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 05-09-2013 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Duitsland)

Ondervoorzitter 

  • 17-10-2013 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs

Leden 

  • 10-09-2013 / 16-10-2013 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

  • 10-09-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012  
- CULT_AD(2014)522810 -  
-
CULT 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring inzake het recht op cultuur als een grondrecht van de burgers van de Unie  
- P7_DCL(2014)0010 - Vervallen  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 133 - 17-04-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact