Kaja KALLAS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Eesti Reformierakond (Estland)

Ondervoorzitter 

 • 08-09-2014 / 24-06-2018 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne

Leden 

 • 01-07-2014 / 21-10-2014 : Begrotingscommissie
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake een "new deal" voor energieconsumenten  
- IMCO_AD(2016)572937 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de digitalisering van het Europese bedrijfsleven  
- IMCO_AD(2017)593808 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt  
- ITRE_AD(2016)583955 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 123, artikel 128, artikel 130 ter, artikel 135 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 128 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 130, bijlage II van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van de Europese zeeën tegen chemische en conventionele wapens  
- P8_DCL(2015)0053 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 89 - 06-01-2016
Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen  
- P8_DCL(2015)0052 - Vervallen  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016
Schriftelijke verklaring over Europees toerisme  
- P8_DCL(2015)0047 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Isabella DE MONTE , Remo SERNAGIOTTO , Igor ŠOLTES , Martina DLABAJOVÁ , Claudia ȚAPARDEL , Franc BOGOVIČ , Davor ŠKRLEC , Jozo RADOŠ , Gesine MEISSNER , Kaja KALLAS , Angelika MLINAR , António MARINHO E PINTO , Ilhan KYUCHYUK , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ulrike MÜLLER , Flavio ZANONATO , Enrico GASBARRA , István UJHELYI  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 100 - 08-12-2015

Verklaringen