• Tibor   SZANYI  

Tibor SZANYI : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst  
- AGRI_AD(2017)595439 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017  
- AGRI_AD(2016)585709 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie: op weg naar op prestaties gebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- AGRI_AD(2015)552135 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad  
- ENVI_AD(2015)546581 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013  
- AGRI_AD(2015)549453 -  
-
AGRI