Tibor SZANYI : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Magyar Szocialista Párt (Hongarije)

Ondervoorzitter 

 • 08-09-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne

Leden 

 • 01-07-2014 / 23-10-2016 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 23-10-2016 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid  
- AGRI_AD(2017)610575 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018  
- AGRI_AD(2017)606201 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2018  
- AGRI_AD(2017)601192 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst  
- AGRI_AD(2017)595439 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017  
- AGRI_AD(2016)585709 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie: op weg naar op prestaties gebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- AGRI_AD(2015)552135 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) HU  
 

Az Európai Szociális Alap új súlypontjairól és a 2021-2027 közötti időszakra való kiterjesztéséről szóló, a Bizottság javaslatai alapján hozott döntésünkben megjelenik az európai szolidaritás, az EU-együttműködés politikai és erkölcsi lényege: az európai polgárok számára a szociális igazságosság, a méltányos foglalkoztatás, a megkülönböztetéstől és nélkülözéstől mentes élet szavatolása. Különösen igaz ez az európai szocialisták kezdeményezésre ebben a csomagban is megjelenő ifjúsági garancia, valamint az Unióban élő gyermekek egynegyedét sújtó – politikailag tűrhetetlen, emberileg elviselhetetlen – gyermekszegénység felszámolását célzó európai gyermekgarancia esetében.
Most a Bizottsággal közös felelősségünk, hogy ne engedjük felülkerekedni az ESZA+ (vagy ismertebb angol nevén ESF+) működésének legfőbb gyengeségét: azt, hogy a végrehajtás, a közösségi források felhasználása lényegében a tagállami kormányok kezében van, amelyek közül nem egy az európai célokkal éppen ellentétes, a szociális különbségeket erősítő, a gyengéket elnyomó szociálpolitikát folytat. Különösen nagy a kockázat az idei választási évben: hiszen ezek ugyanazok a szélsőséges nacionalista, EU-ellenes populista vezetők – mint az én hazámban Orbán –, akik a jövő generációk életét valóban meghatározó európai szociális és társadalmi kihívások helyett „migránsozással”, idegenellenességgel, félelem- és gyűlöletkeltéssel próbálják tematizálni az EP-választási kampányt.

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) HU  
 

Örömteli, hogy az osztrák elnökség és az Európai Parlament tárgyalódelegációja második körben előzetes egyességre jutott decemberben a 2019-es költségvetést illetően. Örömteli, hiszen november közepén egyezség nélkül szüntette meg az Európai Bizottság első javaslatáról szóló tárgyalásokat a két intézmény. A mostani, második javaslatról szóló jelentésben a szocialista és néppárti jelentéstevők bemutatták a tárgyalások eredményeit. A parlamenti tárgyalók a bizottsági javaslatnál 688,5 millió euróval többet harcoltak ki a mostani parlamenti ciklus utolsó, 2019-es költségvetése számára. Így a 2019-es költségvetés több forrást biztosít a tanuló- vagy munkanélküli fiatalokra, az Erasmus+ programra, az éghajlatváltozás elleni fellépésre, kutatásra és a migrációs problémák gyökerének kezelésére.
Az Európai Tanács a tárgyalások során arra törekedett, hogy a 2019-es költségvetés összességében magasabb legyen, mint a 2018-as, hogy egyetlen fejezet és egytelen program összege se csökkenjen 2018-hoz képest, illetve hogy a kiadások szintjét az összes tagállam GNI-jének legalább 1%-ában kell meghatározni. Ez összességében elfogadhatónak tartom, azonban a részleteket vizsgálva sajnálatosnak tartom, hogy az intelligens és inkluzív-, illetve a fenntartható növekedés fejezetek alatt valamennyi csökkentést találunk. Szavazatommal támogattam a jelentést, de arra buzdítottam a képviselőtársaimat, hogy hosszútávon olyan innovatív, munkahelyteremtő intézkedésekre fókuszáljunk, mint például az EU-Okosfalvak program.

Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) HU  
 

Az EP ezúttal is az európai polgárok érdekét tartja szem előtt, amikor fellép egyes tagállamok gyakorlatával szemben, amelyek rendkívül helyzet – adott esetben a menekültválság – okán, sőt ürügyén indokolatlan szigorításokat, határellenőrzéseket vezetnek be a Schengeni rendszer alkalmazása során. A tapasztalatok viszont azt igazolják, hogy ezekkel az ideiglenesnek hirdetett, de sokszor jogtalanul és értelmetlenül hosszúra nyúló ellenőrzésekkel még egyetlen terroristát sem sikerült megállítani, miközben a lakosság számára okozott kényelmetlenség és félelemérzet ismét csak az EU-ellenes demagógia malmára hajtja a vizet.
Ismert tény, hogy a szabad mozgást, a határok átjárhatóságát az európai választópolgárok az integráció egyik legnagyobb és a leginkább polgárbarát vívmányaként tartják számon. Az EU nagyrészt ebből táplálkozó egyértelmű lakossági támogatottságát különösen a mostani kényes politikai helyzetben nem szabadna kockára tenni, amikor Európa-szerte erősödik a nacionalista, populista EU- és idegenellenes erők hangja. Európai demokrataként számomra tehát a humánum, a politikai célszerűség és a józan ész egyaránt a polgárok szabad mozgásának védelmét, az itt javasolt új szabályok támogatását indokolta.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het recht van consumenten om weloverwogen voedselkeuzen te kunnen maken  
- P8_DCL(2016)0128 - Vervallen  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 46 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over het voorkomen van het gebruik van lood  
- P8_DCL(2016)0106 - Vervallen  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 94 - 04-01-2017
Schriftelijke verklaring over de effectbeoordeling van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief  
- P8_DCL(2016)0087 - Vervallen  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 45 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen