Tibor SZANYI : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 183 van het Reglement

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) HU  
 

Az Európai Szociális Alap új súlypontjairól és a 2021-2027 közötti időszakra való kiterjesztéséről szóló, a Bizottság javaslatai alapján hozott döntésünkben megjelenik az európai szolidaritás, az EU-együttműködés politikai és erkölcsi lényege: az európai polgárok számára a szociális igazságosság, a méltányos foglalkoztatás, a megkülönböztetéstől és nélkülözéstől mentes élet szavatolása. Különösen igaz ez az európai szocialisták kezdeményezésre ebben a csomagban is megjelenő ifjúsági garancia, valamint az Unióban élő gyermekek egynegyedét sújtó – politikailag tűrhetetlen, emberileg elviselhetetlen – gyermekszegénység felszámolását célzó európai gyermekgarancia esetében.
Most a Bizottsággal közös felelősségünk, hogy ne engedjük felülkerekedni az ESZA+ (vagy ismertebb angol nevén ESF+) működésének legfőbb gyengeségét: azt, hogy a végrehajtás, a közösségi források felhasználása lényegében a tagállami kormányok kezében van, amelyek közül nem egy az európai célokkal éppen ellentétes, a szociális különbségeket erősítő, a gyengéket elnyomó szociálpolitikát folytat. Különösen nagy a kockázat az idei választási évben: hiszen ezek ugyanazok a szélsőséges nacionalista, EU-ellenes populista vezetők – mint az én hazámban Orbán –, akik a jövő generációk életét valóban meghatározó európai szociális és társadalmi kihívások helyett „migránsozással”, idegenellenességgel, félelem- és gyűlöletkeltéssel próbálják tematizálni az EP-választási kampányt.

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) HU  
 

Örömteli, hogy az osztrák elnökség és az Európai Parlament tárgyalódelegációja második körben előzetes egyességre jutott decemberben a 2019-es költségvetést illetően. Örömteli, hiszen november közepén egyezség nélkül szüntette meg az Európai Bizottság első javaslatáról szóló tárgyalásokat a két intézmény. A mostani, második javaslatról szóló jelentésben a szocialista és néppárti jelentéstevők bemutatták a tárgyalások eredményeit. A parlamenti tárgyalók a bizottsági javaslatnál 688,5 millió euróval többet harcoltak ki a mostani parlamenti ciklus utolsó, 2019-es költségvetése számára. Így a 2019-es költségvetés több forrást biztosít a tanuló- vagy munkanélküli fiatalokra, az Erasmus+ programra, az éghajlatváltozás elleni fellépésre, kutatásra és a migrációs problémák gyökerének kezelésére.
Az Európai Tanács a tárgyalások során arra törekedett, hogy a 2019-es költségvetés összességében magasabb legyen, mint a 2018-as, hogy egyetlen fejezet és egytelen program összege se csökkenjen 2018-hoz képest, illetve hogy a kiadások szintjét az összes tagállam GNI-jének legalább 1%-ában kell meghatározni. Ez összességében elfogadhatónak tartom, azonban a részleteket vizsgálva sajnálatosnak tartom, hogy az intelligens és inkluzív-, illetve a fenntartható növekedés fejezetek alatt valamennyi csökkentést találunk. Szavazatommal támogattam a jelentést, de arra buzdítottam a képviselőtársaimat, hogy hosszútávon olyan innovatív, munkahelyteremtő intézkedésekre fókuszáljunk, mint például az EU-Okosfalvak program.

Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) HU  
 

Az EP ezúttal is az európai polgárok érdekét tartja szem előtt, amikor fellép egyes tagállamok gyakorlatával szemben, amelyek rendkívül helyzet – adott esetben a menekültválság – okán, sőt ürügyén indokolatlan szigorításokat, határellenőrzéseket vezetnek be a Schengeni rendszer alkalmazása során. A tapasztalatok viszont azt igazolják, hogy ezekkel az ideiglenesnek hirdetett, de sokszor jogtalanul és értelmetlenül hosszúra nyúló ellenőrzésekkel még egyetlen terroristát sem sikerült megállítani, miközben a lakosság számára okozott kényelmetlenség és félelemérzet ismét csak az EU-ellenes demagógia malmára hajtja a vizet.
Ismert tény, hogy a szabad mozgást, a határok átjárhatóságát az európai választópolgárok az integráció egyik legnagyobb és a leginkább polgárbarát vívmányaként tartják számon. Az EU nagyrészt ebből táplálkozó egyértelmű lakossági támogatottságát különösen a mostani kényes politikai helyzetben nem szabadna kockára tenni, amikor Európa-szerte erősödik a nacionalista, populista EU- és idegenellenes erők hangja. Európai demokrataként számomra tehát a humánum, a politikai célszerűség és a józan ész egyaránt a polgárok szabad mozgásának védelmét, az itt javasolt új szabályok támogatását indokolta.

Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) HU  
 

Ennek az előterjesztésnek a megszavazása nem volt kérdéses számomra, mivel alapos intézményközi egyeztetésen alapuló, s a jelenlegi rendelkezéseken érdemben nem változtató javaslatról van szó.
Ugyanakkor az Unió határainak védelme, vízumpolitikája, a belépő személyforgalom ellenőrzése, szélesebb értelemben közös biztonságunk e téma kapcsán is indokolja a megszólalást. A tapasztalat szerint ugyanis az uniós intézmények, így az EP közös felelősségvállalása, gondos döntése a vízumpolitika kérdéseiben legalábbis csökkent hatékonyságú marad mindaddig, amíg egyes harmadik országok állampolgárai – köztük a közösség biztonságára potenciálisan veszélyes személyek – a néhány EU-tagállam által rendszeresített ún. ’arany-vízumok’, vagy ’betelepedési kötvények’ segítségével megnyugtató ellenőrzés nélkül az Unió területére léphetnek, ott letelepedhetnek, akár állampolgárságot kaphatnak.
Ráadásul helyenként – így jellemzően saját országomban – ezek a kétes praktikák szorosan összefonódnak a korrupcióval. Ezért jelen javaslat szavazása kapcsán ismét megragadom az alkalmat, hogy képviselőtársaimat és az EU illetékeseit minden ilyen veszélyes tagállami gyakorlattal szembeni erőteljes és hatásos fellépésre kérjem.

Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada (A8-0254/2018 - Francisco Assis) HU  
 

A Kanadával való légiközlekedési megállapodás elfogadása nem csak még közelebb hozza az EU-hoz egyik nagyon fontos partnerét, de a légiközlekedési szektor számára is komoly lehetőségeket teremet. Éppen ezért mindenképp támogatandó.
A megállapodás alapvetően a forgalmi jogok és a beruházási lehetőségek fokozatos bevezetéséről szól. Azonban az üzleti lehetőségek megnyitásán túl lényeges, hogy az egyezség szintén kitér a biztonság, a fogyasztói érdekek, a szociális kérdések, a versenypolitika és a környezet témáira, szorosabbá téve az együttműködést ezeken a területeken is a két fél között. A közös szabványok elismerése és a konkrét fogyasztóvédelmi intézkedések egyértelműen az utasbiztonsági, valamint a fogyasztói érdekeket szolgálja.
A légiközlekedés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának csökkentése terén pedig kifejezetten kívánatos a szorosabb kooperáció. Az EU és Kanada egyaránt vezető szerepet tölt be az éghajlatváltozás elleni nemzetközi küzdelemben. Ez a közös környezetvédelmi elkötelezettség pedig különösen felértékelődik az Egyesült Államok jelenlegi klímapolitikai irányát tekintve.

Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) HU  
 

Az audiovizuális média gyors ütemben változik, új üzleti modellek alakulnak ki, éppen ezért időszerű, hogy a digitális egységes piaci stratégia szerint korszerűsítsük az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet. Különösen fontos, hogy az online szolgáltatásokat is hasonló szabályok kötelezzék, mint a hagyományos televíziós műsorszolgáltatókat, valamint hogy a lehető legnagyobb védelmet biztosítsuk a kiskorúak számára is.
A módosított irányelv nagyon helyesen kiemelten foglalkozik a jogellenes, káros, rasszista és idegengyűlölő tartalom és gyűlöletbeszéd elleni intézkedésekkel, felszólítva a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a videomegosztó platformok szolgáltatói megfelelő intézkedésekkel védjék a kiskorúakat és az összes polgárt a káros tartalmaktól és az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól.
Szintén a tagállamok feladatául lett meghatározva, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást. Bár az elképzelés hibátlan és üdvözlendő, el kell mondani, hogy ez Magyarország esetében a belpolitikai fejleményeket tekintve nem fog megvalósulni.
Hiszen a magyar kormány nem hogy nem védi meg az állampolgárokat, ideértve a kiskorúakat is, a gyűlöletbeszédtől és az uszítástól, de éppen maga terjeszti azt az általa irányított médiafelületeken. Magyarország esetében a videómegosztó platformok szabályozása sajnos minden jószándék ellenére sem fog e téren pozitív változást eredményezni.

Samenstelling van het Europees Parlement (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) HU  
 

Szavazatommal támogattam a kompromisszumot, amelyet ez az előterjesztés tükröz, s amelynek elfogadása újabb lépést jelenthet az európai demokrácia kitejesedésében. A javasolt mandátum-arányokban ugyan nem látom teljes körűen megnyugtatóan érvényesülni valamennyi előzetes elvárásunkat, mindazonáltal tényszerű, hogy az eddiginél jobban érvényesül a degresszív arányosság elve, anélkül, hogy bármely tagállam képviselői helyet veszítene.
Emellett elvi és gyakorlati szempontból is helyesnek tartom, hogy egyúttal a felszabaduló parlamenti helyek egy részét tartalékoljuk, ezzel is megerősítve az EU bővítési politikájának komolyságát. További feladatainkat illetően pedig különösen fontosnak tartom, hogy a küszöbön álló EP-választási kampány során a parlamentünk új összetételére vonatkozó döntést minden tagállamban korrekt módon, a változás demokratikus tartalmát bemutatva kommunikáljuk az európai választók felé.

Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (A8-0192/2018 - Monica Macovei) HU  
 

Támogattam a határozatot, mert természetesnek, a hatékony uniós határvédelemhez, jogsegélyhez és bűnüldözéshez elengedhetetlennek tartom, hogy ez a két ország maradéktalanul rendelkezzen minden schengeni eszközzel, így a SIS információs bázishoz való hozzáféréssel is.
A vízuminformációs rendszerhez való hozzáférés korábbi biztosítása után ezzel a két tagállam hatóságai gyakorlatilag a schengeni együttműködésből fakadó minden konkrét kötelezettségnek eleget tesznek. Ennek ellenére - számomra elfogadhatatlan politikai okokból - egyes tagállamok a teljes jogú schengeni tagságukat változatlanul akadályozzák. Bulgáriának és Romániának földrajzi helyzetükből adódóan kulcsszerepe lehet a nemzetközi terrorizmus és a határon átnyúló bűnözés elleni uniós együttműködésben is, ám ma ennek gyakorlati érvényesülését Schengen-tagságuk halogatása akadályozza.
A helyzet abszurditását jelzi, hogy miközben a román és a bolgár idegenrendészet már minden schengeni követelményt teljesít, más, teljes jogú tagállamok szinte korlátok nélkül, ellenőrizetlenül engedhetnek be gyanús hátterű, harmadik országbeli személyeket, az ún. letelepedési kötvények és arany vízumok révén, amivel az egész Unió biztonságát veszélyeztetik.

De toekomst van voedsel en landbouw (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) HU  
 

Szavazatommal támogattam a jelentést. A KAP-ot érintő stratégiát decemberben, a 2021–2027-es költségvetési ciklus számait pedig májusban már ismertette az Európai Bizottság. Ez a stratégiai ágazat minden EU-polgárt érint, mindenki érdekelt egy egészséges élelmiszert előállító, fenntartható rendszerben. Fontos, hogy a rendszer legyen egyszerű és támogassa az új technológiák bevezetését, legyen az termelési, szociális vagy környezeti technológia. Ebben a jelentésben is kiemelten meghatározó, új elemként jelenik meg az okosfalvak és - technológiák témaköre, amit személyes sikernek tartok. Az új elem bevezetésével kapcsolatban bizakodásra ad okot, hogy Phil Hogan, az agráriumért felelős Európai Biztos mellett Violeta Bulc közlekedésügyi-, Corina Cretu regionális - és Mariya Gabriel digitális ügyekért felelős európai biztosok is elkötelezettek az okosfalvak mellett.
Az általam benyújtott, 2016-os „okosfalvak” projekt után közös rendezvény keretében indult el az „Okosfalvak” EU-akció, tematikus munka indult el az eszköz minél hamarabbi elindítása érdekében, nyilatkozat született négy főigazgatóság bevonásával (Bledi-nyilatkozat) és az „okosfalvak” bekerültek az Európai Bizottság és Parlament hivatalos stratégiai anyagaiba. Mindemellett azonban a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban kell összekötni. Egy integrált, több alapból finanszírozott, és beruházást ösztönző megközelítés szükséges. Javaslom, hogy kössük össze az összes, vidéki térséget érintő alapot, 5-10%-ot elkülönítve más alapok esetében is erre.

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) HU  
 

Az Európai Bizottság május 2-án ismertette a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel, valamint az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos javaslatait. Ezek egyértelműen kijelölték a tárgyalások alapjait. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament képviselői is kifejtették álláspontjukat, magam is támogattam a vonatkozó indítványt. A következő pénzügyi keretnek az Unió tiszta és pozitív jövőképét kell tükröznie, és reagálnia kell az uniós polgárok szükségleteire, aggodalmaira és várakozásaira. A javasolt többéves költségvetési számok nemcsak az élelmiszerbiztonság és a gazdálkodás jövőjét veszélyeztetik, hanem a kohéziós politika egészét és az innovációk előretörését is.
Ösztönözzük a szolidaritást és a progresszív pénzügyi beruházásokat! Olyan új és integrált megoldásokra van szükségünk, mint az „okosfalvak” program. A KAP megfelelő finanszírozása mellett tudjuk biztosítani, hogy az okos beruházások és technológiai innovációk új üzleti modelleket alakítsanak ki, például olyanokat, amelyek a végfelhasználókra, digitális gazdálkodási megoldásokra fókuszálnak. Ezen okos beruházások generációs megújulást, képzést és képességfejlesztést ösztönöznek, környezeti előnyökkel járnak. Elkerülve a renacionalizálást és megnövelve a tagállami hozzájárulást a közös költségvetéshez, a KAP-ot – és azon belül a második pillért – úgy kell összekötni más alapokkal, hogy azok az okos beruházásokat ösztönözzék. Mindeközben a néhány tagállamban már meglévő szemtelen lopásokat is ki kell szűrjük!

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G146
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G146
  1047 Brussels
   
  Contact data: