Pavel TELIČKA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Tsjechië)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Tsjechië)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Europees Parlement

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Bureau van het Europees Parlement
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake de digitalisering van de Europese industrie  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

In view of Denmark’s special status in the area of criminal justice after the Lisbon treaty was adopted, Denmark is not taking part in the new Regulation concerning Eurojust and is not bound by it. However, Denmark expressed the wish to further participate in the activities of Eurojust, and in that regard a cooperation agreement has to be agreed between Denmark and Eurojust. Consequently, I voted in favour of the proposed draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted in favour of the proposed regulation on the coordination of social security systems, because it aims to facilitate mobility by ensuring that individuals do not lose their rights when moving within Europe and to ensure the continuity of social security when moving from one national legislation to another.

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

The proposed regulation sets CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles. I voted in favour, because the targets set aim towards a relative reduction of the average specific emissions of the vehicles registered in the reference year 2019. Also, the proposal incentivises the deployment of zero and low-emission heavy-duty vehicles, as well as buses, coaches and small lorries. The regulation is an important stepping-stone towards a low carbon economy.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de verdubbeling van de capaciteit van de Nord Stream-pijpleiding  
- P8_DCL(2016)0023 - Vervallen  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 182 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over uitbreiding van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) naar de landen op de westelijke Balkan  
- P8_DCL(2015)0072 - Vervallen  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Datum bekendmaking : 14-12-2015
Vervaldatum : 14-03-2016
Aantal ondertekenaars : 68 - 15-03-2016
Schriftelijke verklaring ter bevordering van de arbeidsmobiliteit van fitnesstrainers via erkenning van hun vaardigheden en kwalificaties  
- P8_DCL(2015)0067 - Vervallen  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Datum bekendmaking : 11-11-2015
Vervaldatum : 11-02-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 12-02-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen