Michaela ŠOJDROVÁ : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 07-12-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 08-12-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de modernisering van het onderwijs in de EU  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]  
- EMPL_AD(2018)606162 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep")  
- FEMM_AD(2016)575126 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie  
- FEMM_AD(2018)623821 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)  
- CULT_AD(2018)618171 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018  
- CULT_AD(2018)616539 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) CS  
 

Podpořila jsem nařízení NDICI, ale zároveň požaduji, aby byl v rámci trialogu vyjmut z tohoto nástroje nástroj sousedství. Podpořila jsem v tomto smyslu pozměňovací návrh PPE, který požaduje, aby se o tomto jednalo v trialogu. Politika EU vůči sousedství má řádově větší význam a dopad než spolupráce se vzdálenějšími regiony světa. Je klíčová pro oblast migrace, obchodu a hlavně stability a bezpečí za našimi hranicemi. To se týká jižního sousedství i toho východního. Proto je nutné mít zvláštní finanční nástroj pro sousedství, aby bylo možné jej přehledněji a transparentněji plánovat a implementovat finanční pomoc. Ve zprávě jsem nemohla podpořit ty části zprávy, kde se hovoří o podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví ve světě. V této oblasti není EU jednotná a nemůže to vydávat za hodnotu, kterou šíří ve světě. To je nepřijatelné.

Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (A8-0382/2018 - Laura Agea) CS  
 

Tuto zprávu jsem podpořila. Rakovina způsobuje 52 % všech úmrtí souvisejících s výkonem povolání a na pracovištích je tak nejčastější příčinou smrti. Tato revize zavádí limity u dalších pěti látek a odhaduje se, že pomůže ročně zabránit více než 22 000 případů nemocí z povolání.
Touto dohodou z trialogu se završuje třetí, v tomto volebním období poslední revize směrnice o ochraně pracovníků před karcinogeny a mutageny. Pevně však věřím, že další revize budou následovat. Vědecké poznatky se stále vyvíjejí a přináší nové důkazy o nebezpečnosti dalších látek a zároveň o existenci alternativních bezpečných látek. Spoléhám proto na Komisi, že bude nadále spolupracovat s odborníky a v seznamu budou i v budoucnu přibývat další nebezpečné látky.
Ochrana pracovníků na pracovišti musí být vůdčím principem pracovního práva. Vítám však střízlivý postup všech tří institucí, které dávají prostor pro přizpůsobení se některých odvětví. Ochranu pracovníků je potřeba zvyšovat, ale zároveň nesmí ohrozit konkurenceschopnost některých odvětví.

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

Směrnici jsem podpořila. Přizpůsobení pravidel autorského práva na internetu považuji za nezbytné pro to, abychom si i v budoucnu zachovali kvalitní nezávislou žurnalistiku a pestrou tvorbu hodnotných kulturních děl. Finální znění směrnice přitom považuji za vyvážené z hlediska zájmu autorů, vydavatelů, platforem a spotřebitelů. Co se týče vydavatelského práva, tak dle aktuálního znění článku 11 bude omezeno na novinářské články, nebude platit retroaktivně, nebude se vztahovat na hyperlinky a velmi krátké úryvky z textu, nebude se vztahovat na soukromé a nekomerční užití a možnost citace zůstane zachována. Pokud jde o článek 13, došlo k výraznému zúžení platforem, na které úprava dopadne, zakotvení výjimek, zavedení mírnějšího režimu pro určité (v zásadě menší a začínající) platformy a přizpůsobení opatření možnostem platformy. Důležitou roli pochopitelně sehraje transpozice do českého právního řádu a Komise, která musí vydat pokyny k uplatňování článku 13 a podněcovat dialog mezi zájmovými skupinami.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Voorstellen voor een besluit van de Unie  
Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over verschillen in de verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU  
- B8-0301/2017  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de hervorming op het gebied van hoger onderwijs in Belarus  
- P8_DCL(2016)0122 - Vervallen  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 74 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Vervallen  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 141 - 28-07-2016
Schriftelijke verklaring over de productie van methamfetamine uit geneesmiddelen die pseudo-efedrine bevatten  
- P8_DCL(2015)0023 - Vervallen  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Datum bekendmaking : 08-06-2015
Vervaldatum : 08-09-2015
Aantal ondertekenaars : 52 - 09-09-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact