Tamás MESZERICS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lehet Más A Politika (Hongarije)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 01-03-2016 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over onbezoldigde stages en stages van lage kwaliteit  
- P8_DCL(2016)0031 - Vervallen  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 146 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring over een Europese treinkaart voor personen met een beperking  
- P8_DCL(2015)0038 - Vervallen  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 146 - 08-12-2015
Schriftelijke verklaring over asbest  
- P8_DCL(2015)0037 - Vervallen  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 132 - 08-12-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen