Benedek JÁVOR : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért (Hongarije)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering  
- ITRE_AD(2017)592166 -  
-
ITRE 
ADVIES over hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

Today, the plenary voted on the effort-sharing regulation, which covers the majority of the EU’s total GHG emissions and thus is a key instrument in the achievement of the EU’s climate goals and its commitments made under the Paris Agreement.
The result of today is less than satisfying despite my efforts on the Committee on Industry, Research and Energy and that of my colleague on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety to substantially raise the ambition and close the loopholes in the draft legislation to have a fair and more effective regulatory framework for 2030 and ensure its environmental integrity. The PPE, ECR and ALDE ensured that LULUCF flexibilities remain at the level proposed by the Commission and the ‘early action reserve’ was increased. These can slow down the energy transition and the emission reduction efforts in the agriculture, transport, building and waste sectors.
At least, the baseline for linear reduction was set at 2018 which better reflects reality and avoids that non-complying or slowly moving Member States are rewarded. This is a real improvement compared to the Commission proposal that can lead to almost 300 million tons of extra emission cuts and thus hopefully will be maintained at the next stages of discussing the legislation.

Verpakking en verpakkingsafval (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) EN  
 

We voted on a series of important legislative proposals on the circular economy. The reports including the one of the waste framework directive were adopted with a strong majority. The European Parliament has called for higher ambition - in line with the previous resolution of the EP, the ENVI position as well as previous proposal by the European Commission.
I especially welcome that the maximum amount of waste to be landfilled was reduced and the targets on municipal waste to be recycled were increased by 5% up. Targets of preparation for reuse and on packaging to be recycled and packaging waste to be reused are also important. The new package will trigger more action in terms of decreasing waste generation and moving up the waste hierarchy as a whole, reducing food waste and marine litter as well as the separate collection of bio waste. These will bring clear benefits for the citizens - in terms of health, more liveable environment and savings and will create a huge number of new jobs.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het recht van consumenten om weloverwogen voedselkeuzen te kunnen maken  
- P8_DCL(2016)0128 - Vervallen  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 46 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de toegankelijkheid van huisvesting voor kwetsbare gemeenschappen  
- P8_DCL(2016)0074 - Vervallen  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 91 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring inzake het Europees honingontbijtinitiatief en de wereldbijendag  
- P8_DCL(2016)0033 - Vervallen  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 224 - 12-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen