Marijana PETIR : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 24-01-2018 : Hrvatska seljačka stranka (Kroatië)
 • 25-01-2018 / 01-07-2019 : Independent (Kroatië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad  
- FEMM_AD(2019)630397 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AGRI_AD(2019)629594 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)  
- ENVI_AD(2017)604700 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement HR  
 

Radi transparentnosti političkog procesa tumačenjem tog članka nalaže se da se u političkoj izjavi kluba zastupnika Europskog parlamenta utvrde vrijednosti za koje se taj klub zastupnika zalaže te glavni politički ciljevi koje njegovi članovi namjeravaju zajedno ostvarivati u okviru obnašanja svojega mandata. U izjavi se opisuje zajednička politička orijentacija kluba zastupnika, na konkretan, karakterističan i autentičan način. Na taj način omogućava se građanima Europske unije da imaju na jednom mjestu pristup informacijama i vrijednostima koje zastupaju klubovi u Europskom parlamentu što će olakšati i potaknuti razumijevanje politike na europskoj razini.
Ova izmjena će također objediniti stajališta stranaka iz različitih država članica u jednoj političkoj izjavi kako bi bilo jasnije građanima za koje se vrijednosti i glavne političke ciljeve zauzima pojedini klub u Europskom parlamentu. Na taj način pridonosimo razumijevanju i razjašnjavanju složenih procesa na europskoj razini na način da se na autentičan i konkretan način opiše politička orijentacija klubova.
Nadalje, sami zastupnici potpisivanjem ove političke izjave postaju svjesniji kojem vrijednosnom klubu pripadaju u Europskom parlamentu te ciljevima koje kao klub žele ostvariti te iz tog razloga podupirem ove promjene sve u vidu transparentnijeg demokratskog sustava koji služi svojim građanima.

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 

Podržavam Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon jer omogućuje tijelima kaznenog progona Danske da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice pohranile u bazu Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi.
Tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo drugim državama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje je Danska unijela i pohranila u bazu podataka Eurodac u iste svrhe.
Cilj je ovog protokola uspostaviti pravno obvezujuća prava i obveze kako bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje Danske u elementima kaznenog progona. Protokolom se utvrđuje da sve države sudionice, bilo druge države članice EU-a, pridružene zemlje ili Danska, koje imaju pristup Eurodacu mogu u svrhu kaznenog progona pristupiti i podacima drugih država sudionica.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata jer istraživanje i inovacije ostvaruju prioritete građana, povećavaju produktivnost i konkurentnost Unije te su ključni za održavanje našeg društveno-ekonomskog modela i vrijednosti.
Predloženi novi program Obzor Europa nadograđuje uspjeh prethodnog okvirnog programa, Obzor 2020. Obzor Europa će ojačati znanstvene i tehnološke osnove EU-a kako bi pomogao u rješavanju glavnih globalnih izazova našeg vremena i pridonio postizanje ciljeva održivog razvoja te će povećati konkurentnost Unije i pomoći u ispunjavanju strateških prioriteta Unije.
Prema Komisiji, očekuje se da će novi program povećati BDP u prosjeku za 0,08 % na 0,19 % tijekom 25 godina i izravno generirati procijenjenu dobit do 100 000 radnih mjesta u aktivnostima istraživanja i inovacija u „fazi ulaganja” (2021. – 2027.). Očekuje se da će gospodarska aktivnost koju je proizveo program potaknuti neizravni dobitak do 200 000 radnih mjesta u razdoblju od 2027. do 2036., od čega će 40 % biti visoko kvalificirana radna snaga.
Prijedlog je u skladu s glavnim ciljem ulaganja 3 % BDP-a EU-a u istraživanje i razvoj te sam iz tog razloga podržala ovaj prijedlog.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese dag van het fruit  
- P8_DCL(2016)0130 - Vervallen  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 132 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over het recht van consumenten om weloverwogen voedselkeuzen te kunnen maken  
- P8_DCL(2016)0128 - Vervallen  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 46 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de rechten van ouderen en ouder worden  
- P8_DCL(2016)0109 - Vervallen  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 66 - 25-01-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen