Jean-Luc SCHAFFHAUSER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Rassemblement bleu Marine (Frankrijk)
 • 12-06-2018 / 12-06-2018 : Rassemblement national (Frankrijk)
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement bleu Marine (Frankrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 25-06-2015 / 26-07-2015 : Subcommissie mensenrechten
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 27-07-2015 / 10-09-2017 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 27-08-2017 : Commissie buitenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down  
- P8_DCL(2016)0118 - Vervallen  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Verklaringen